เศรษฐกิจชะลอตัว ค่าใช้จ่ายเปิดเทอมลด

ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธนวรรธน์ พลวิชัย บอกว่า ผลสำรวจการประะเมินผลกระทบของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม พบว่า มูลค่าการใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมเฉพาะระดับต่ำกว่าปริญญาตรี อยู่ที่ 48,040 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ1.9 เป็นการขยายตัวต่ำสุดในรอบ 6 ปี

เพราะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว ทำให้ผู้ปกครองระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น และเมื่อสอบถามถึงมีเงินเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมหรือไม่ พบว่า มีไม่เพียงพอร้อยละ 56.1 เพียงพอร้อยละ 43.9  โดยผู้ที่ตอบว่าไม่เพียงพอ จะใช้เงินจากการกู้ยืมญาติพี่น้อง รองลงมาเป็นการจำนำทรัพย์สินและการกู้เงินในระบบ