ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ขยายปมโยกย้ายผู้บริหาร ศธ.

2.40K 660

คสช.โยกย้ายผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการระดับซี 11 และซี 10 รวม 6 ตำแหน่ง ชี้เดินหน้าปฏิรูปการศึกษา-เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร พร้อมยังมีคำสั่งปลด 3 บอร์ดศธ.ทั้งคุรุสภา สกสค.-องค์การค้าฯ พร้อมให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เข้าไปตรวจสอบการใช้งบฯ-ทรัพย์สินเพื่อความโปร่งใส

โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้ลงนามคำสั่งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งเพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 อาศัยอํานาจมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญให้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการได้แก่

1.นางสุทธศรี วงษ์สมาน พ้นจากตําแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา

2.นายพินิติ รตะนานุกูล พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา และให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3.นายกําจร ตติยกวี พ้นจากตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

4.นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

5.นายอดินันท์ ปากบารา พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 6.นางรัตนา ศรีเหรัญ พ้นจากตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558

นอกจากนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้มีคำสั่งที่ 7/2558 ลงนามเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาหรือ สกสค. และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าขอ ง สกสค. เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษา และการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

โดยมีคำสั่งให้กรรมการคุรุสภา กรรมการสกสค.และกรรมการบริหารองค์การค้าฯที่อยู่ในตำแหน่งก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับพ้นจากตำแหน่ง และให้เลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการ สกสค. และผู้อำนวยการองค์การค้าที่อยู่ในตำแหน่งก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับหยุดการปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าหัวหน้าคสช.จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น รวมทั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณามอบหมายให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับเดียวกันขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่แทนไปก่อน

และยังให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ หรือคตร.ตรวจสอบความถูกต้องและโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารการเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นใดของคุรุสภา สกสค. และองค์การค้าฯ รวมทั้งตรวจสอบการดำเนินโครงการที่สำคัญในช่วงเวลาที่ผ่านมา แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้า คสช.โดยเร็ว

จากคำสั่งของหัวหน้าคสช.ทั้ง 2 คำสั่งดังกล่าว ทำให้สังคมเกิดคำถามขึ้นว่า เกิดอะไรขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการ และทิศทางการบริหารจัดการภายในกระทรวงจะเป็นเช่นไรไป เราไปสัมภาษณ์ความคีบหน้าประเด็นนี้กับ ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคม


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend