ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"สปช."เห็นชอบผลศึกษาร่าง พ.ร.บ กฎหมายดิจิทัลของ "กมธ.ปฏิรูปสื่อ"

814 496
สปช.เห็นชอบผลศึกษาร่าง พ.ร.บ กฎหมายดิจิทัลของ กมธ.ปฏิรูปสื่อ

เมื่อเวลา 10.00 น. มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มี น.ส.ทัศนา บุญทอง รองประธานสปช.คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานในการประชุม เพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องรายงานผลการพิจารณาศึกษากฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายจุมพล รอดคำดี ประธานกมธ.ฯ ชี้แจงว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติและได้ผ่านความเห็นชองต่อร่างกฎหมายชุดเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 10 ฉบับ แต่ยังคงค้างอยู่ในกระบวนการพิจารณาอีก 3 ฉบับ ประกอบด้วยร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. และร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. ....

ซึ่งคณะกรรมการกฤษฏีกาเห็นว่าทั้ง 3 ฉบับมีหลักการเดียวกันในการพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้นำมารวมไว้เป็นฉบับเดียวกันเป็นร่างพ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการพิจารณากฎหมายดิจิทัลเพื่อการเศรษฐกิจและสังคม ในกมธ.ปฏิรูปการสื่อสารมวลชนฯจึงได้ศึกษาประเด็นที่เป็นผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้ง 10 ฉบับ โดยเห็นว่าร่างพ.ร.บ.ทั้ง 10 ฉบับ ไม่สามารถสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมได้เต็มที่ นายจุมพล กล่าวว่า อีกทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการ สำนักงานและองค์กรขึ้นมาใหม่หลายคณะและหลายหน่วยงานแต่ยังขาดความชัดเจนในเรื่องสถานะความรับผิดชอบ และรูปแบบขององค์กรว่าเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ในขณะเดียวกันไม่เป็นหน่วยรับตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แต่ให้สตง.เป็น ผู้สอบบัญชีและตัดอำนาจอื่น ๆ อีกหลายประการที่ทำได้ และยังพบอีกว่าในการบริหารจัดการ มีการกำหนดให้สามารถถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมทุนกับบุคคลอื่นโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการหรือหลักเกณฑ์ ส่วนคุณสมบัติของผู้บริหารและคณะกรรมการ

พบว่าไม่มีข้อจำกัดหรือข้อกำหนดเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิที่ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่เป็นผู้ที่มีตำแหน่งที่ เกี่ยวข้องกับการเมือง นอกจากนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวทั้ง 10 ฉบับมีบท บัญญัติที่เพิ่มอำนาจหน้าที่เหมือนตำรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างไร้ขอบ เขตและไม่มีมาตรการหรือกฎไกปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งขัดต่อหลักการตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการสื่อสารและการรับรู้ของประชาชนและยังขอให้ชะลอการพิจารณาร่างพ.ร.บ.กสทช. จนกว่าจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวทางการปฏิรูป และให้คงหลักการความเป็นองค์กรอิสระของกสทช. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิกสปช.ส่วนใหญ่อภิปรายความเห็นสนับสนุนผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการ โดยเฉพาะได้มีการอภิปรายสะท้อนการทำงานของกสทช. ชุดปัจจุบันที่มีปัญหาหลายประการ รวมทั้งเห็นด้วยที่ให้มีการชะละร่างพ.ร.บ.กสทช.ออกไปก่อนด้วย จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของกมธฯ พร้อมข้อเสนอแนะของสมาชิกด้วยคะแนน 163 ต่อ 4 งดออกเสียง 13 เพื่อนำไปปรับปรุงก่อนนำเสนอครม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend