ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ตัดสิ้นอายุสภาฯ หลังนายกฯ ถูกซักฟอก

1.42K 410

ที่ประชุมกรรมาธิการยกร่างรธน.วานนี้ ยังปรับบทบัญญัติในมาตรา 166 เรื่องการสิ้นอายุของสภาฯ หลังนายกฯ ถูกโหวตไม่ไว้วางใจด้วย

สำหรับมาตรา 166 ว่าด้วยการขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางในนายกฯ คือประเด็นที่ว่าด้วย กรณีที่มติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้นายกฯ พ้นจากตำแหน่ง และให้สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงนับแต่วันที่มีมติดังกล่าว

โดยที่ประชุมได้พิจารณาตัดถ้อยคำว่า และให้สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงนับแต่วันที่มีมติดังกล่าวออก ตามที่มีผู้เสนอและเหตุผลสำคัญเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับสภาผู้แทนราษฎร ฐานะฝ่ายนิติบัญญัติที่มีความสำคัญต่อการพิจารณาร่างกฎหมายนอกจากนั้น ที่ประชุมเห็นร่วมกันว่า เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลจึงได้..เพิ่มความในมาตรา 181 ว่าด้วยกรณีที่นายกฯเสนอขอความไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินจากสภาผู้แทนราษฎรได้ ในวรรคท้ายว่า ในกรณีที่มติไว้วางใจมีคะแนนเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไป สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกฯได้ตลอดสมัยการประชุมทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลส่วนเรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรี ในมาตรา 175 ใน (5) ที่ประชุมได้ปรับปรุงบทบัญญัติให้เป็น ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีก่อนได้รับแต่งตั้ง ,

และการกำหนดหน้าที่ของนายกฯและรัฐมนตรี ในมาตรา 178 ที่กำหนดให้นายกฯและรัฐมนตรีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา และให้ถือว่าการเข้าประชุมดังกล่าวเป็นภารกิจสำคัญเหนือกว่าภารกิจอื่น โดยที่ประชุมได้ตัด..ประเด็น หน้าที่เข้าร่วมประชุม และ ให้ถือว่าการเข้าร่วมประชุมเป็นภารกิจสำคัญเหนือกว่าภารกิจอื่น ออก

-------------------มาตรา 166

...กรณีมติไม่ไว้วางใจนายกฯ มีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของส.ส.ในสภาฯ ให้นายกฯ พ้นจากตำแหน่ง และให้สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงนับแต่วันที่มีมติ..

ตัดถ้อยคำว่า และให้สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงนับแต่วันที่มีมติ

---------------------มาตรา 175 (5) คุณสมบัติรมต.

"ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีก่อนได้รับแต่งตั้ง

-------------------มาตรา 178 หน้าที่ของนายกฯและรมต.

ตัดถ้อยคำว่า "หน้าที่เข้าร่วมประชุม และ ให้ถือว่าการเข้าร่วมประชุมเป็นภารกิจสำคัญเหนือกว่าภารกิจอื่น ออก


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend