ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564

กำหนดเงินกู้ เป็นเงินแผ่นดิน

4.00K 1.34K

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เป็นรายมาตราได้ข้อสรุป ในหมวดการเงินการคลัง และ งบประมาณ โดยกำหนดให้เงินกู้เป็นเงินแผ่นดิน เพื่ออุดช่องว่างตีความว่าเงินกู้ไม่ใช่เงินแผ่นดินแล้วนำมาทำนโยบายของรัฐบาล คุณกลกร เวียงดอนก่อ รายงานสดจากรัฐสภา

หมวด การเงินการคลังและงบประมาณ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ กำหนดให้เงินกู้เป็นเงินแผ่นดิน เพื่ออุดช่องว่างตีความว่าเงินกู้ไม่ใช่เงินแผ่นดินแล้วนำมาทำนโยบายของ รัฐบาล และไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับโครงการกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ที่ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเสียงข้างมาก เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติฯ นี้ ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดยต่อไปนี้การกู้เงินต้องทำกฎหมายงบประมาณ 2 ฉบับ เช่น ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย กับ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายรับ

นอกจากนี้ได้วางหลักการใหม่ของการใช้งบประมาณแผ่นดินที่ต้องเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล วินัยการเงินการคลัง และเน้นความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามกรอบการยกร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว

ส่วนเจตนารมณ์ การวางหลักการให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีธรรมภิบาล โปร่งใส ทั้งนี้ได้ตัดคำว่า การเงิน ออกไป เพราะเห็นว่าคำว่า การคลัง ถือมีความหมายครอบคลุม และสามารถแปลความได้ตามหลักวิชาการอีกทั้ง คำว่าการเงิน จะอยู่ในส่วนของการบริการการเงินที่จะมีการออกกฎหมายเฉพาะขึ้นมาเป็นบทปฏิบัติ ดังนั้นการคลังและการงบประมาณตามร่างรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อให้เป็นบทบัญญัติที่กำหนดเป็นแนวทางให้รัฐบาลได้มีแนวทางปฏิบัติ ส่วนการแยกร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ออกจาก ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายรับ เพื่อให้การเสนอร่างกฎหมายงบประมาณอย่างมีรายละเอียดและหลักการ เช่น ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายรับ ต้องระบุถึง การกู้เงิน แสดงตัวเลขของเงินที่จะกู้ และประเด็นที่จะนำไปใช้ ดังนั้นหากจะกู้เงินเกินกว่าที่กำหนดไม่ได้ หรือจะดำเนินการกู้เงินภายหลัง เพื่อเป็นเงินกู้นอกงบประมาณไม่ได้

ขณะที่ประเด็นงบลับของหน่วยงานต่างๆ หากมีบทบัญญัติดังนี้่แล้ว ชจะทำให้เกิดการควบคุม และจำแนกการใช้จ่ายที่โปร่งใสมากขึ้น โดยหลังจากนี้จะมีการเขียนรายละเอียดไว้ในร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการคลังและงบประมาณ

นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติใหม่ว่าด้วยคำนิยามของคำว่า เงินแผ่นดิน ที่อนุ กมธ.ฯ ได้เสนอสาระสำคัญคือ เงินแผ่นดินหมายถึง รายได้ เงินกู้ เงินคงคลัง ทรัพย์สินที่รัฐถือกรรมสิทธิ์ ทั้งที่อยูในงบประมาณและอยู่นอกงบประมาณ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend