ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564

มหาดไทย ย้าย 252 นายอำเภอ

7.57K 3
มหาดไทย ย้าย 252 นายอำเภอ

17 มี.ค. 2558 - มท. ย้าย 252 นายอำเภอ พร้อมให้ 3 รองผู้ว่าฯเป็นที่ปรึกษาสำนักงานปลัดฯมหาดไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งแนบท้ายมหาดไทยที่ 38/2558  ลงวันที่ 16 ม.ค. 58 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา ดังนี้ 

1.นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการ จ.ตาก เป็น ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

2.นายกาศพล แก้วประพาฬ รองผู้ว่าราชการ จ.กาญจนบุรี เป็นที่ ปรึกษาด้านความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

3.นายวันชัย คงเกษม รองผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา เป็น ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.58 ซึ่งในการมารักษาการตำแหน่งดังกล่าวคัดจากคนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน หากจะมีการขยับขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูง นั้นจะต้องมีการเสนอผลงานแก่ทางคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) พิจารณา โดยมากแล้วผู้ที่มารักษาราชการมักจะได้โอกาสดำรงตำแหน่งต่อไป

 นอกจากนี้ กรมการปกครอง กระทรวงหมาดไทย ได้มีคำสั่งโยกย้ายนายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) หรือนายอำเภอระดับ 9 โดยมีนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 39/2558 ลงวันที่ 16 ม.ค. 2558 ย้ายข้าราชการตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 2558 เป็นต้นไป จำนวนทั้งหมด 252 ราย ดังนี้

 

1.       นายสมศักดิ์ โพธ์ศรีทอง นายอำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เป็น นายอำเภอท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

2.       นายชาญวิทย์ ศุภกิจจานุสรณ์ นายอำเภอเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เป็น นายอำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

3.       นายกิตตินันท์ อรรถบท นายอำเภอบึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ เป็น นายอำเภอเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

4.       นายเลิศบุศย์ กองทอง นายอำเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เป็น นายอำเภอกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

5.       นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภอยางขุมน้อย จ.ศรีสะเกษ เป็น นายอำเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

6.       นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอไพรบึง จ.ศรีสะเกษ เป็น นายอำเภอยางขุมน้อบ จ.ศรีสะเกษ

7.        นายรณชิต พุทธลา นายอำเภอเขาวง จ.กาฬสินธุ์ เป็น นายอำเภอกุฉินายรายณ์ จ.ศรีสะเกษ

8.       นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เป็น นายอำเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

9.       นายสุระ สุรวัฒนากุล นายอำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เป็น นายอำเภอพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

10.    นายรังสรรค์ รัตนสิงห์ นายอำเภอนบพิดำ  จ.นครศรีธรรมราช เป็น นายอำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

11.    นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอขาติตระการ จ.พิษณุโลก เป็น นายอำเภอคลองลาน จ.กำแพงเพชร

12.    นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เป็น นายอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

13.    นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา เป็น นายอำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น

14.    นายพรเลิศ โชคชัย นายอำเภอบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เป็น นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

15.    นายชิดชนก ทับแสง นายอำเภอศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เป็น นายอำเภอบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

16.    นายพิษณุวัตร วรรธนะกุล นายอำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว เป็น นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

17.    นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันต์ นายอำเภอเมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เป็น นายอำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว

18.    นายสมยศ ศิลปีโยดม นายอำเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว เป็น นายอำเภอเมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

19.    นายชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี เป็น นายอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี

20.    นายพรชัย ถมกระจ่าง นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

21.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม นายอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

22.    นายไชยชนะ สุทธิวรชัย นายอำเภอภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ เป็น นายอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

23.    นายปริญญา โพธิสัตย์ นายอำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี เป็น นายอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี

24.    นายพิทยา วงศ์ไกรศรีทอง นายอำเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เป็น นายอำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี

25.    นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอบางขัน จ.นครผศรีธรรมราช เป็น นายอำเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

26.    นายอดุลย์รัตน์ องอาจยุทธ นายอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เป็น นายอำเภอเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

27.    นายแสงประทีป บุญน้อม นายอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคราม เป็น นายอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

28.    นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง นายอำเภอเกษตรวิชัย จ.ร้อยเอ็ด เป็น นายอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคราม

29.    นายไพศาล ศิลปวัฒนานันท์ นายอำเภอหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เป็น นายอำเภอเมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

30.    นายจรัส ศรีมูล นายอำเภอพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เป็น นายอำเภอหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

31.    นายณัฐพงษ์ ศิริบุญ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เป็น นายอำเภอพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

32.    นายวิระ ทองพิจิตร นายอำเภอพนมทวน จ.กาญจนบุรี เป็น นายอำเภอสวี  จ.ชุมพร

33.    นายธวัชชัย เจริญวัน นายอำเภอลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ เป็น นายอำเภอพนมทวน จ.กาญจนบุรี

34.    นายบุญยัง เรือนกูล นายอำเภอเมืงน่าน จ.น่าน เป็น นายอำเภอพนมทวน จ.กาญจนบุรี

35.    นายจตุพร ชนะศรี นายอำเภอปัว จ.น่าน เป็น นายอำเภอเมืองเชียงราย จ.เชียงราย

36.    นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล นายอำเภอปาย จ.แม่อ่องสอน เป็น นายอำเภอปัว จ.น่าน

37.    นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียยงแก่น จ.เชียงราย เป็นนายอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย

38.    นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอป่าแดด จ.เชียงราย เป็น นายอำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย

39.    นายนิวัฒน์ งามธุระ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เป็น นายอำเภอป่าแดด จ.เชียงราย

40.    นายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็น นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

41.    นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็น นายอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่

42.    นายไกรธวัช ทินโสม นายอำเภอพบพระ จ.ตาก เป็น  นายอำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่

43.    นายฉัทธนาตย์ เทียนขาว นายอำเภออุ้มผาง จ.ตาก เป็น นายอำเภอพบพระ จ.ตาก

44.    นายวิสิฐ ตั้งปอง นายอำเภอกันตัง จ.ตรัง เป็น นายอำเภอย่านตาขาว จ.ตรัง

45.    นายวรนิตติ์ มุตตาหารัช นายอำเภอบ้านนา จ.นครนายก เป็น นายอำเภอเมืองตราด จ.ตราด

46.    นายธีรภัทร อดิเทพสถิตย์ นายอำเภอปากพลี จ.นครนายก เป็น นายอำเภอบ้านนา จ.นครนายก

47.    นายจิตวัฒน์ วิกสิต นายอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์  เป็น นายอำเภอปากพลี จ.นครนายก

48.    นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์ เป็น นายอำเภอลับแล จ.อุตดิตถ์

49.    นายประสงค์ อุไรวรณ์ นายอำเภอแม่จัน จ.เชียงราย เป็น นายอำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์

50.    นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอเวียงชัย จ.เชียงราย เป็นนายอำเภอแม่จัน จ.เชียงราย

51.    นายชัยณรงค์ บุญวิวัฒนาการ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เป็น นายอำเภอเวียงชัย จ.เชียงราย

52.    นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอบ้านแพง จ.นครพนม เป็น นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

53.    นายวัชรินทร์ รัตบรรณกิจ นายอำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี เป็น นายอำเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม

54.    นายธรรมนูญ แก้วคำ นายอำเภอบางระจัน  จ.สิงห์บุรี เป็น นายอำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี

55.    นายวชิระ เกตุพันธ์ นายอำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เป็น นายอำเภอบางระจัน จ.สิงห์บุรี

56.    นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เป็น นายอำเภอสามพราน จ.นครปฐม

57.    นายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เป็น นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

58.    นายวรณัฏฐ์ หนูรอด นายอำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี เป็น นายอำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม

59.    นายเมธา ทวีกุลกิจชัย นายอำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี เป็น  นายอำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี

60.    นายสัมพันธ์ เนตตกุล นายอำเภอรัตภูมิ จ.สงขลา เป็น นายอำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี

61.    นายเจษฎา จิตรัตน์ นายอำเภอสุไหงโกลก  จ.นราธิวาส เป็นนายอำเภอรัตภูมิ จ.สงขลา 

62.    นายวรเชษฐ พรมโอภาษ นายอำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส เป็น นายอำเภอสุไหงโกลก จ.นราธิวาส

63.    นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เป็น นายอำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส

64.    นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เป็น นายอำเภอกำแพงแสน จ.นครปฐม

65.    นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เป็น นายอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา

66.    นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม นายอำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เป็น นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

67.    นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เป็น นายอำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

68.    นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอกงไกรลาศ จ.สุโขทัย เป็น นายอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

69.    นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยว นายอำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา เป็น นายอำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา

70.    นายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์ นายอำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ เป็น นายอำเภอโนนสูง จ.นครราชสีมา

71.    นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เป็น นายอำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์

72.    นายชูศักดิ์ ราชบุรี นายอำเภอพยุห์ จ.ศรีสะเกษ เป็น นายอำเภอชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

73.    นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ นายอำเภอคำตากล้า จ.สุรินทร์ เป็น นายอำเภอเนินสูง จ.นครราชสีมา

74.    นายพงษ์ศักด์ คารวานนท์ นายอำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เป็น นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

75.    นายสิทธิชัย เผ่าพันธุ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เป็น นายอำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

76.    นายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น นายอำเภอฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

77.    นายธวัชชัย แท้เที่ยง นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็น ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

78.    นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร นายอำเภอบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

79.    นายชนพหล ส่งเสริม นายอำเภอสามง่าม จ.พิจิตร เป็น นายอำเภอบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

80.    นายสมบูรณ์ ด่านรัชตกุล นายอำเภอเรณูนคร จ.นครพนม เป็น นายอำเภอท่าตะโก จ.นครสวรรค์

81.    นายทรงกลด อินทะกนก นายอำเภอท่าอุเทน จ.นครพนม เป็น นายอำเภอเรณูนคร จ.นครพนม

82.    นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอนาหว้า จ.นครพนม เป็น นายอำเภอท่าอุเทน จ.นครพนม

83.    นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี เป็น นายอำเภอไทรน้อย จ.นนทบุรี

84.    นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอนามน จ.กาฬสินธุ์ เป็น นายอำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี

85.    นายสมหวัง เรืองเพ็ง นายอำเภอระแงะ จ.นราธิวาส เป็น นายอำเภอเมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

86.    นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส เป็น นายอำเภอระแงะ จ.นราธิวาส

87.    นายวิบูลย์ จิรภากรณ์ นายอำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เป็น นายอำเภอเวียงสา จ.น่าน

88.    นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ นายอำเภอฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เป็น นายอำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

89.    นายชาติชาย รัตนภานพ นายอำเภอคูเมือง จ.บุรีรัมย์ เป็น นายอำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

90.    นางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เป็น นายอำเภอคูเมือง จ.บุรีรัมย์

91.    นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ นายอำเภอประคำ จ.บุรีรัมย์ เป็น นายอำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

92.    นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอพล จ.ขอนแก่น เป็น นายอำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี

93.    นายสิทธิ พิพัฒน์ชัยกร นายอำเภอเมืองมหาสารคราม จ.มหาสารคราม เป็น นายอำเภอพล จ.ขอนแก่น

94.    นายนิวัติ น้อยผาง นายอำเภอศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ เป็น นายอำเภอเมืองมหาสารคราม จ.มหาสารคราม

95.    นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ เป็น นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

96.    นายพิจิตร บุญทัน นายอำเภอเลิกนกทา จ.ยโสธร เป็น นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

97.    นายสุวัฒน์ เข็มเพ็ชร นายอำเภอมหาชนะชัย จ.ยโสธร เป็น นายอำเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร

98.    นายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี เป็น นายอำเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

99.    นายฉลวย พ่วงพลับ นายอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เป็น นายอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี

100.   นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็น นายอำเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

101.   นายพิพิธ ภาระบุญ นายอำเภอศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี เป็น นายอำเภอประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

102.   นายอภิรศักดิ์ พฤกษชาติ นายอำเภอโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เป็น นายอำเภอศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

103.   พ.จ.อ.ลิขิต ทองนาท นายอำเภอไชโย จงอ่างทอง เป็น นายอำเภอโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

104.   นายยศวัจน์ วิภูษาวิทูลย์ นายอำเภอท่าช้าง จ.สิงห์บุรี เป็น นายอำเภอไชโย จ.อ่างทอง

105.   นายทิวา วัฒนะไพบูลย์สุข นายอำเภอประทับช้าง จ.พิจิตร เป็น นายอำเภอท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

106.   นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เป็น นายอำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

107.   นายสมชาย ชำนิ นายอำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด เป็น นายอำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

108.   นายชัยวัฒน์ โอชนานนท์ นายอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เป็นนายอำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด

109.   นายสนั่น พงษ์อักษร นายอำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็น นายอำเภอเมืองปัตตานี จ.ปราจีนบุรี

110.   นายสมนึก พรหมเขียว นายอำเภอสายบุรี จ.ปัตตานี เป็น นายอำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

111.   นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ จงอ่างทอง เป็น นายอำเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

112.   นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอำเภอบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เป็น นายอำเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

113.   นายศิริชัย อัมพวา นายอำเภอลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น นายอำเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

114.   นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพนา จ.อำนาจเจริญ เป็น นายอำเภอลาดบัวหลวง จ.รพะนครศรีอยุธยา

115.   ว่าที่ ร.ต.สมัย คำชมภู นายอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา เป็น นายอำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา

116.   นายเชวงศักดิ์ ใจคำ นายอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก เป็ นายอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา

117.   นายสุนทร มหาวงศนันท์ นายอำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เป็น นายอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก

118.   นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอแม่ทา จ.ลำพูน เป็น นายอำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

119.   นายศิลป์ชัย รามณีย์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เป็น นายอำเภอเมืองพัทลุง จ.พัทลุง

120.   นายทศพล จันทรประวัติ นายอำเภอท่าแพ จ.สตูล เป็น นายอำเภอตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

121.   นายนฤทธิ์ มงคลศรี นายอำเภอสิเกา จ.ตรัง เป็น นายอำเภอเขาชัยสน จ.พัทลุง

122.   นายสมเกียรติ ดวงมณี นายอำเภอห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ เป็น นายอำเภอสิเกา จ.ตรัง

123.   นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ นายอำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็น นายอำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง

124.   นายนรินทร์ วรรณมหินทร์ นายอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง เป็น นายอำเภอโพทะเล จ.พิจิตร

125.   นายไพบูลย์ โรจนะวิชานนท์ นายอำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร เป็น นายอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง

126.   นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นายอำเภอวังหิน จ.ศรีสะเกษ เป็น นายอำเภอท่ายาง จ.เพชรบุรี

127.   นายบุญเติม เรณุมาศ นายอำเภอภูเรือ จ.เลย เป็น นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

128.   นายสุเมธ ธีรนิติ นายอำเภอวังทรายพูน จ.พิจิตร เป็น นายอำเภอวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

129.   นายเสรี หอมเกษร นายอำเภอไพศาลี จ.นครสวรรค์ เป็น นายอำเภอหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

130.   นายมานิต อนรรฆมาศ นายอำเภอพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เป็น นายอำเภอไพศาลี จ.นครสวรรค์

131.   นายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เป็น นายอำเภอพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

132.   นายทรงฤทธิ์ แก้วสุทธิ นายอำเภอเชียงของ จ.เชียงราย เป็น นายอำเภอเมืองแพร่ จ.แพร่

133.   นายสุพจน์ ชนะกิจ นายอำเภอถลาง จ.ภูเก็ต เป็น นายอำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

134.   นายวีระ เกิดศิริมงคล นายอำเภอดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี เป็น นายอำเภอถลาง จ.ภูเก็ต

135.   นายกานต์ ศรีบุญลือ นายอำเภอนาดูน จ.มหาสารคราม เป็น นายอำเภอวาปีปทุม จ.มหาสารคราม

136.   นายสันธาน สร้อยสำโรง นายอำเภอดอนตาล จ.มุกดาหาร เป็น นายอำเภอเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

137.   นายเอกราช มณีกรรณ์ นายอำเภอหนองสูง จ.มุกดาหาร เป็น นายอำเภอคำชะอี จ.มุกดาหาร


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend