ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564

กมธ.ยกร่าง รธน. ยกเลิกยุบพรรค

1.86K 683

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เห็นชอบมาตรา ว่าด้วยการป้องกันการล้มล้างรัฐธรรมนูญ และตัดประเด็นยุบพรรคการเมืองออก เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง พร้อมให้สิทธิยื่นตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ คุณกลกร เวียงดอนก่อ รายสดจากอาคารรัฐสภา

การประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการพิจารณาร่างรายมาตราตาม ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ในส่วนของหมวด 2 ประชาชน ส่วนที่ 2 ว่าด้วยสิทธิ เสรีภาพของบุคคล หรือตรงตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ 2550

เดิม อนุ กมธ.ยกร่างฯ เสนอบทบัญญัติ ว่า วรรคแรก ระบุว่า บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มิได้

วรรคสอง ระบุว่า ในกรณีที่บุคคลใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ผู้พบเห็นการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดได้ ในการนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสั่งให้เลิกการกระทำดังกล่าว และสั่งการอื่นได้ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ แต่การใช้สิทธิเช่นว่านี้ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำดังกล่าว

เจตนารมณ์สำคัญตามที่ อนุ กมธ.ยกร่างบทบัญญัติฯ ชี้แจง เพื่อให้เป็นกลไกในการปกป้องตนเองของรัฐธรรมนูญ เพื่อไม่ให้บุคคลใดล้มล้างรัฐธรรมูญ โดยอาจเป็นการออกคำสั่งเพื่อเป็นการคุ้มครอง หรือมาตรการชั่วคราว ให้หยุดการกระทำที่กระทบการปกครอง ทั้งนี้ได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ทางการเมืองของประเทศเยอรมัน

นอกจากนั้น กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ยังได้พิจารณาในหลักการของการกำหนดบทบัญญัติดังกล่าวซึ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 68 ซึ่งตัดความในส่วนของการยุบพรรคการเมืองออกไป เพื่อให้เกิดการสมดุลตามหลักการพื้นฐานในโลกที่คุ้มครองระบอบประชาธิปไตย โดยจุดสมดุลที่ว่าคือตัดส่วนของการยุบพรรคการเมืองออกไป เนื่องจากการยุบพรรคการเมืองถือเป็นหลักการที่ไม่ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาอีกทั้งเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งของฝ่ายต่างๆ ที่รุนแรง

ที่สุดที่ประชุมก็เห็นด้วยกับอนุกรรมาธิการโดยว่า วรรคแรก ระบุว่า บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้

วรรคสอง ระบุว่า ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ผู้พบเห็นการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดได้ ในการนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสั่งให้เลิกการกระทำดังกล่าว และสั่งการอื่นได้ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ แต่การใช้สิทธิเช่นว่านี้ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำดังกล่าว


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend