ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กองทุนอนุรักษ์พลังงานจัดสรรงบปี 58 6,943 ล้านบาท

549 0

พลเอกอุดมเดช สีตบุตร เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (กทอ.) เปิดเผยว่า การจัดสรรเงินกองทุนฯ ปี 2558 กทอ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นไปตาม 3 เรื่องสำคัญ คือ

1.สอดคล้องวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ,2.สอดคล้องกับแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตามมติ กพช. และ3.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนอนุรักษ์พลังงาน (พ.ศ. 2554-2573) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (พ.ศ. 2555-2564)

 โดยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 วงเงิน 6,943 ล้านบาท แบ่งเป็น แบบงานตามแผนที่หน่วยงานคิดและวางแผนไว้แล้ว 5,944 ล้านบาท และแบบวงเงินรวมประมาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้ประกาศให้ทุนสนับสนุนแก่โครงการอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

เช่น ทุนวิจัยด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน การลงทุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมการดำเนินงานในระดับชุมชน เป็นต้นการจัดสรรงบกองทุนปีนี้ได้พยายามกระจายให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่างๆ จะแบ่งออกได้ 8 กลุ่ม ได้แก่ 19% กลุ่มชุมชน 13% หน่วยงานภาครัฐ 22% หน่วยงานความมั่นคง 23% ภาคเอกชน 9% งานศึกษาวิจัย 7% งานประชาสัมพันธ์4%งานพัฒนาบุคลากรและ 2% เป็นงานบริหาร

ทั้งนี้คาดว่าการดำเนินโครงการต่างๆในปี2558 จะช่วยลดการใช้พลังงานลงได้อีก 227 พันตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 7,350 ล้านบาทต่อปี และช่วยบรรเทาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานลงได้ 1.3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ โดยยังคงกำกับดูแลการใช้พลังงานในอาคารภาครัฐกว่า 10,000 หน่วยงาน 

การใช้พลังงานในภาคเอกชนที่เป็นอาคารควบคุม 2,250 แห่ง และโรงงานควบคุม 5,500 แห่ง โดยเพิ่มความเข้มข้นขึ้นด้วยการมีมาตรฐานการใช้พลังงานมากำกับ และเพิ่มการช่วยเหลือเอสเอ็มอีให้มากขึ้นเพื่อลดต้นทุนรายจ่ายด้านพลังงาน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend