สนช.ให้ของขวัญปีใหม่ แก้ไข กม.ประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์อื้อ

สนช.ให้ของขวัญปีใหม่ แก้ไขกฎหมายประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตน ขณะที่ผู้พิการ ขาดรายได้เฮ รับเงินทดแทนตลอดชีวิต ด้านบอร์ดประกันสังคมต้องแจงบัญชีทรัพย์สิน

คณะกรรมาธิการวิสามัญ(กมธ.)พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่...)พ.ศ.. นำโดย พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานกรรมาธิการฯ น.พ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานที่ปรึกษาฯ นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองประธานฯ และคณะร่วมแถลงข่าวการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมฯ โดย นพ.เจตน์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเพิ่มประโยชน์ให้ผู้ประกันตนและผู้ใช้แรงงาน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้ประกันตนทั่วประเทศ

โดยเพิ่มการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค ซึ่งจะครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพก่อนที่ผู้ประกันตนจะเจ็บป่วย การยื่นขอรับผลประโยชน์ทดแทน 7 ประการ จากเดิมให้ผู้ประกันตนขอยื่นรับผลประโยชน์ภายใน 1 ปี แต่ได้มีการขยายเป็น 2 ปี การคำนวณค่าจ้างรายวันเมื่อผู้ประกันตนขาดรายได้

โดยยึดอัตราค่าจ้างที่สูงสุดมาคำนวณ การเหมาจ่ายคลอดบุตรจากเดิมที่ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง กรรมาธิการฯเห็นว่าน้อยไปจึงเพิ่มสิทธิประโยชน์ไม่จำกัดครั้งในการคลอดบุตร และขยายเงินทดแทนสงเคราะห์บุตรจากเดิม 2 คนเป็น 3 คน และเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้ผู้ประกันตนกรณีได้รับความเสียหายในการรับบริการทางการแพทย์ ตามมาตรา 41 ของ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ กรรมาธิการฯ ได้พิจารณาให้บัญญัติในร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้ทัดเทียมกับบัตรทอง

นอกจากนี้ขยายคำนิยมคำว่าลูกจ้าง ให้ครอบคลุมถึงลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมดให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ส่วนคณะกรรมการประกันสังคมที่มีสัดส่วนจากผู้แทนลูกจ้างและนายจ้าง กรรมาธิการฯ ได้แก้จำนวนจากเดิมฝ่ายละ 5 คน เป็น 7 คนและต้องมาจากการเลือกตั้งของผู้ประกันตน รวมทั้งกรรมการทั้งหมดจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน รวมทั้งต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียผลประโยชน์ทับซ้อนกับสำนักงานประกันสังคม

อย่างไรก็ตามการแก้ไขของกรรมาธิการฯนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โดยคาดว่าร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวาระ 2 และ 3 ในช่วงกลางเดือน ม.ค.นี้

นายสุรเดช กล่าวว่า กรรมาธิการฯ ยังแก้ไขเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ประกันตนเป็นบุคคลที่สูญเสียความสามารถในการทำงานเกิน 50 เปอร์เซ็นต์จึงจะได้รับเงินชดเชย โดยได้มีการขยายให้ครอบคลุมการสูญเสียแม้เพียงเล็กน้อยก็จะได้รับเงินชดเชย รวมถึงกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม ที่ครอบคลุมระยะเวลาเพียง 15 ปี นับจากที่กฎหมายกองทุนประกันสังคมมีผลบังคับใช้ใน 2553

ซึ่งปัจจุบันระยะเวลาเกินกำหนดแล้ว ดังนั้นกรรมาธิการฯได้แก้ไขให้ได้รับผลประโยชน์ทดแทนตลอดชีวิตโดยให้ย้อนหลังกับผู้ประกันที่ทุพพลภาพจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมด ส่วนการจ้างเหมาบริการ สัญญาปีต่อปี กรรมาธิการฯ จะพิจารณาว่าถ้าเป็นการทำงานตอบแทนเป็นนายจ้าง ลูกจ้างกันจริง จะถือว่าครอบคลุมด้วย