ห่วงปรับระบบต่างด้าวเปิดช่องหาประโยชน์

เครือข่ายผู้ทำงานด้านประชากรข้ามชาติ ห่วงแนวคิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโอนงานบริหารแรงงานต่างด้าวให้สำนักงานปลัดดูแลแทนกรมการจัดหางาน เพราะเกรงเปิดช่องให้หาประโยชน์