การจ้างงานในส่วนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยจะเสนอให้คณะกรรมการคนพิการชี้ขาดในเดือนม.ค.2558

รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายอารักษ์ พรหมณี ในฐานะคณะทำงานส่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้ทำงานบริการสังคมในท้องถิ่น/ชุมชน บอกว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้ประชุมคณะทำงานฯโดยหารือถึงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้ทำงานบริการสังคมในท้องถิ่น/ชุมชนโดยมีข้อสรุปใน 2 แนวทาง
โดยแนวทางแรกให้สถานประกอบการจ้างงานผู้พิการโดยทำงานของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่วนแนวทางที่สองให้สถานประกอบการจ้างงานผู้พิการโดยบริษัทเป็นผู้ว่าจ้าง แต่ให้ผู้พิการทำงานกับหน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ทั้งสองแนวทางนี้จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปในแง่กฎหมายในเดือนมกราคม 2558 นี้