จ้างแรงงานช่วงภัยแล้งหยุดทำนา

พิจิตร - แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมกับอำเภอสามง่าม จัดโครงการจ้างงานเร่งด่วน ช่วยเหลือเกษตรกรที่หยุดการทำนาเพาะปลูกข้าวในฤดูนาปรังจากสภาวะแล้ง

ที่ลำคลองบ้านไร่ บริเวณหน้าวัดหลวงพ่อขวัญ วัดบ้านไร่ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้นำเกษตรกรที่หยุดการทำนาเพาะปลูกข้าวในฤดูกาลนาปรังตามนโยบายรัฐบาลจำนวน 500 คน เข้าร่วมโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ โดยแรงงานดังกล่าวจะนำอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในครัวเรือน ดำเนินการเก็บวัชพืชและผักตบชวาที่ขึ้นมาปกคลุมเต็มในลำคลองบ้านไร่ นำขึ้นมาเพื่อแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักและผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป  จากผักตบชวา อาทิ การจักสานตะกร้าและกระเป๋า การทำก๊าชชีวภาพ เพื่อสร้างมูลค่าการทางค้าให้เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ผักตบชวา 
โดยกระทรวงแรงงานและอำเภอสามง่าม ได้จ้างแรงงานภาคเกษตรกรคนละ 150 บาทต่อ 1 วัน ให้นำเศษวัชพืชและผักตบชวาขึ้นจากลำคลอง รวมถึงปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่สองฝากข้าง ของลำคลองตลอดระยะทางเกือบ 5 กิโลเมตร ของลำคลองบ้านไร่ ให้คืนกลับมาเป็นลำคลองสวยและน้ำใส พื้นที่ริมตลิ่งสองฝากข้างของลำคลอง มีความสะอาด ร่มรื่นเหมาะแก่การเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว 
สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานเร่งด่วนจะได้รับค่าตอบแทนวันละ 150 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ทดแทนรายได้หลักจากภาคเกษตรกรรม ที่ไม่สามารถปลูกพืชหลักในช่วงหน้าแล้งได้  ซึ่งจะมีการจ้างงานตลอดโครงการคนละไม่เกิน 15 วัน