"ก.แรงงาน" สำรวจความพอใจผู้ประกันตน

นายนพดล กรรณิกา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานจะเดินหน้าปฏิรูป ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกันตน 12 ล้านคน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อนำมาเป็นข้อมูลใช้ในการปฏิรูปประกันสังคม ทั้งหมด 5 หัวข้อ ได้แก่ การรักษาพยาบาล การบริการ สิทธิประโยชน์ ภาพลักษณ์ของสำนักงานประกันสังคม และสถานประกอบการ ทั้งในกลุ่มของผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 โดยจะสรุปผลการสำรวจในช่วงต้นเดือนมกราคม 2558 เพื่อนำข้อมูลมาเสนอต่อคณะทำงานปฏิรูประบบของประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ใช้ปรับปรุงระบบประกันสังคม รวมทั้งตรวจสอบข้อร้องเรียนของผู้ประกันตนให้แล้วเสร็จภายใน 5-6 เดือน หลังจากนั้นจะทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกันตนอีกครั้ง