"กมธ.สิ่งแวดล้อม" เสนอ รธน.ใหม่ ตั้งศาล สวล.

รัฐสภา - 16 ธ.ค. 57 - กมธ.สิ่งแวดล้อม เสนอรธน.ใหม่ กำหนดให้รัฐออกกฎหมาย-แผนบริหารทรัพยากร-สวล.เป็นระบบ ตั้งศาลสวล.พิจารณาปัญหาขัดแย้งระหว่างคนจัดการและรักษาสวล. ด้าน สปช. เสนอตั้งสำนักงานปกป้องสวล. เพื่อพิทักษ์ธรรมชาติ-สร้างสมดุล 3 หน่วยงาน

เมื่อเวลา 12.30 น. นายปราโมทย์ ไม้กลัด ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานความเห็นและข้อเสนอแนะในการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะ กมธ.ฯ ต่อที่ประชุมสปช. ว่ารัฐต้องสร้างหลักประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิประชาชนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี และประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการดูแล แก้ปัญหา และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ น้ำ, ป่าไม้และที่ดิน , ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายใต้การสนับสนุนของรัฐตามแผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นรัฐต้องออกกฎหมายเพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม, รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน รวมถึงศึกษาและจัดทำรายงานประเมินผลสิ่งแวดล้อมทางยุทธศาสตร์เพื่อประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ สังคมและวิศวกรรมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาที่ยังยืน ขณะที่การแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ต้องตั้งศาลสิ่งแวดล้อมเพื่อดูแลเรื่องดังกล่าว
โดยประเด็นดังกล่าวมีผู้ขออภิปรายทั้งสิ้น 8 คน ซึ่งมีความเห็นเพิ่มเติมในสาระสำคัญ คือ การตั้งองค์กรอิสระเพื่อดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อมระดับชาติ ลักษณะคล้ายกับสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ (อีพีเอ) เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม พิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และจัดความสมดุลระหว่าง 3 ฝ่าย ได้แก่ 1.องค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือมลพิษ เช่น กรณีไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ ต้องมีผู้เชี่ยวชาญระบุถึงแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีและถูกวิธี 2.ฝ่ายราชการที่มีหน้าที่ดูแลและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ 3.การมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ขณะที่การเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหรือมลพิษสิ่งแวดล้อมต้องกำหนดให้รัฐชดเชยและเยียวยาอย่างทันท่วงที