"เกาะเกร็ด ต้นแบบคนพิการ"

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประกาศให้ของขวัญปีใหม่20"ชิ้นให้กับคนไทย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการพัฒนาออกแบบชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ ไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้ กับ คุญ ขวัญเรียม แก้วสุวรรณ ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี

วันนี้คนพิการ และผู้สูงอายุ ยิ้มรับความสุขได้เต็มที่ เมื่อภาครัฐได้ให้ความสำคัญ โดยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการ ตั้งแต่เดินทางออกจากบ้านไปถึงที่หมายได้เสียงสะท้อนจาก 2 ผู้พิการหลังจากทราบว่าพวกเขาจะสามารถเดินทางออกจากบ้านได้อย่างสะดวก หลังจากภาครัฐได้จัดโครงการ ชุมชนต้นแบบอารยะสถาปัตย์ การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีเพื่อให้คนพิการ และผู้สูงอายุสามารถเดินทางออกจากบ้านไปสถานที่ต่างๆ ได้สะดวก
ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานที่นำร่องแห่งแรกของประเทศไทย เนื่องจากมีประชากรผู้พิการมาอาศัยอยู่มากที่สุด โดยจะเริ่มก่อสร้างปรับปรุงในต้นเดือนมกราคม 2558 ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในประมาณ 6 เดือนกว่าจะแล้วเสร็จ และโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์กรคนพิการ และชุมชนเกาะเกล็ด
ความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนยังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ยิ่งเป็นคนจนที่มีความพิการทางร่างกายแล้วด้วยนั้น เกือบแม้ไม่มีที่ยืนในสังคม วันนี้ปัญหานี้จะเบาบางลงได้ เมื่อภาครัฐเห็นความสำคัญ สร้างโอกาสการเข้าถึงสิทธิของรัฐ โดยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ ตอบโจทย์ความเสมอภาคของทุกคนในสังคม