นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมระดับปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่วิชาการอาวุโส จากประเทศในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม เพื่อร่วมกันจัดทำร่างข้อตกลงเชิงนโยบายในการป้องกันโรคอีโบลาในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม สนับสนุนการหยุดยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกา