สัมมนา "สานพลัง ปฏิรูปสังคม ให้ชุมชนเข้มแข็ง"


สัมมนา "สานพลัง ปฏิรูปสังคม ให้ชุมชนเข้มแข็ง"


คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคมฯ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) มูลนิธิสัมมาชีพสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สมพส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายภาคประชาชน จัดสัมมนาเรื่อง สานพลัง ปฏิรูปสังคม ให้ชุมชนเข้มแข็ง ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เขตบางกะปิ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องทิศทางของระบบและโครงสร้างการปฏิรูปด้านสังคมระหว่างผู้แทนหน่วยงานและองค์กรภาคีต่าง ๆ รวมถึงเป็นการเปิดพื้นที่ร่วมกับภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อการปฏิรูปด้านสังคมและชุมชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ เป็นรูปธรรม

สัมมนา "สานพลัง ปฏิรูปสังคม ให้ชุมชนเข้มแข็ง"

สัมมนา "สานพลัง ปฏิรูปสังคม ให้ชุมชนเข้มแข็ง"


สัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมปฐกถา อาทิเช่น ศาตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วสี ศาตราภิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ศาตราจารย์ กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ และนายอำพล จินดาวัฒนะ ประธานกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

สัมมนา "สานพลัง ปฏิรูปสังคม ให้ชุมชนเข้มแข็ง"

สัมมนา "สานพลัง ปฏิรูปสังคม ให้ชุมชนเข้มแข็ง"

สัมมนา "สานพลัง ปฏิรูปสังคม ให้ชุมชนเข้มแข็ง"

สัมมนา "สานพลัง ปฏิรูปสังคม ให้ชุมชนเข้มแข็ง"


ภาพโดย สมศักดิ์ เนตรทอง