จับตาโรงงาน 100 แห่งส่อประท้วงโบนัส

กสร.เฝ้าระวังข้อพิพาทยื่นขอโบนัส - เพิ่มสวัสดิการช่วงปลายปีใน 100 บริษัทอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -ยานยนต์-สิ่งทอ แนะนายจ้าง-แรงงานใช้เหตุผลเจรจา ลูกจ้างใช้สิทธิเรียกร้องตามกรอบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน