พาชม พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ เจดีย์ที่สูงสุดในประเทศไทย


สวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสเข้าวัดทำบุญ ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร เป็นวัดที่สวยงามวัดหนึ่ง วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร หรือมักเรียกโดยย่อว่า วัดธรรมมงคล สร้างขึ้นใน ปี พ.ศ. 2506 เดิมเป็นป่าสะแก ซึ่งพระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ ) ใชัเป็นที่พักธุดงค์ในระหว่างเดินทาง เข้ากรุงเทพฯ นายเถา-นางบุญมา อยู่ประเทศ มีศรัทธาจึงมอบที่ให้ และได้สร้างเป็นวัดขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2506 ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 32 ไร่ มีพระ, เณร จำพรรษาประมาณ 300 กว่าองค์ 
พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่สูงสุดในประเทศไทย ชั้นบนสุดบรรจุพระเกศา พระอุรังคธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับจากประเทศบังคลาเทศ ฐานเจดีย์ เป็นทรง 4 เหลี่ยม สูง 94.78 เมตร มี 14 ชั้น ประกอบด้วยห้องแสดงพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยราชภัฏฯ ส่วนฐานเจดีย์เป็นโรงเรียน ครูสอนสมาธิ (สถาบันพลังจิตตานุภาพ) ประกอบด้วย ห้องเรียนขนาดใหญ่ รองรับนักศึกษาครั้งละ ประมาณ 500 คน มีห้องเดินจงกรม ห้องนั่งสมาธิ ถ้ำวิปัสสนา ในโบสถมีพระหลวงพ่อดำประดิษฐานอยู่ให้คนมากราบไหว้และนั่งวิปัสสนาและไม่ไกลมากนักก็จะพบ หอพระพุทธรูปหยกพระหยกเขียว ประดิษฐานอยู่ในศาลาหลังคาแบบโดมแก้ว พระพุทธรูปหยกเขียว ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้มีนามว่า "พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย" หยกชิ้นใหญ่นี้ได้ถูกค้นพบที่ใต้ทะเลสาบน้ำแข็ง ประเทศแคนนาดา สวยงามมาก เลยถือโอกาสนำบุญมาฝากครับ

พาชม พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ เจดีย์ที่สูงสุดในประเทศไทย

พาชม พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ เจดีย์ที่สูงสุดในประเทศไทย

พาชม พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ เจดีย์ที่สูงสุดในประเทศไทย

พาชม พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ เจดีย์ที่สูงสุดในประเทศไทย

พาชม พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ เจดีย์ที่สูงสุดในประเทศไทย

พาชม พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ เจดีย์ที่สูงสุดในประเทศไทย

พาชม พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ เจดีย์ที่สูงสุดในประเทศไทย