เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2557 นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ของกทม. และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมากว่า 100 ราย ที่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางของกทม.


นางผุสดี กล่าวว่า กทม.ได้ดำเนินการควบคุมดูแลการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ สำหรับในปี 2558 ได้ยึดหลักเกณฑ์เดิมและมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพิ่มเติมในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดร่วมกัน ทั้งในเรื่องของการแสดงป้ายเข้าร่วมโครงการการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญของกทม. การแสดงป้ายการรับประกันสินค้าในกระเช้าแต่ละประเภทที่วางจำหน่าย และการแสดงข้อความ "สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น" ซึ่งกทม.มีการควบคุมดูแลทั้งคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ และมอบให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ควบคุมกำกับดูแลในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งสุ่มตรวจการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในระหว่างเดือน ธ.ค.2557 จนถึงเดือน ก.พ.2558
นางผุสดี กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกทม. และเป็นกระเช้าที่ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนจัดโชว์จำหน่ายกระเช้าที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองด้านอาหารปลอดภัยอย่างเต็มที่ และเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน อีกทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้มีการบรรจุสิ่งของในกระเช้าของขวัญที่ยังมีอายุการบริโภคอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
"ขอให้ผู้ประกอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่จัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 แล้ว ซึ่งกทม.จะส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ทุกเขตทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ด้วย"นางผุสดี กล่าว