รัฐบาลจัดซื้อรถเมล์ไร้บันไดสำหรับคนพิการเกือบ 2 พันคัน เพิ่มเบี้ยคนพิการจาก 500 เป็น 800 ของขวัญปีใหม่ พร้อมหนุนตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ 800 แห่งทั่วประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว บอก หลังจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้อนุมัติให้เพิ่มอัตราเบี้ยความพิการ จากเดิม 500 ต่อเดือน ให้เป็น 800 บาทต่อเดือน เริ่มจ่ายในปีงบประมาณ 2558 ถือว่าเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคนพิการทุกคน

นอกจากนี้ ยังให้กระทรวงคมนาคม ดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดขอบเขตงานในการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติ โดยให้รถโดยสารธรรมดา จำนวน 1659 คัน เป็นแบบรถไร้บันได(รถชานต่ำ)

และให้มีระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักมาตรฐานสากล สำหรับข้อมูลคนพิการที่ได้มีการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 มีจำนวนประมาณ 1.3 ล้านคน ทั่วประเทศ
นอกจากคนพิการแล้ว ในปีนี้กระทรวงพัฒนาสังคมได้พัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ โดยส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 878 แห่งทั่วประเทศ และส่งเสริมงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพต่อไป