"สนช."พิจารณาภาษีมรดกวาระแรก

ประชุมครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก มีสาระสำคัญกำหนดให้ผู้ที่ได้รับมรดกจากเจ้าของมรดกที่เสียชีวิตหลังจากวันที่ร่างกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ เมื่อได้รับมรดกทุกชนิด ทั้งบ้าน ที่ดิน และสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท ต้องเสียภาษีในอัตรา 10% โดย เสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาเห็นชอบ ก่อนประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ใน 90 วัน คาดว่าอย่างเร็วที่สุด ภายในเดือน มิ.ย.58 นี้ กฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ได้