กยศ.เปิดโครงการรณรงค์ชำระหนี้ ระหว่างวันที่ 13ธ.ค.57 ถึง 30 เม.ย.58 ลดเบี้ยปรับ และลดเงินต้นร้อยละ 3

ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ.รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ บอกว่า คณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีมติเห็นชอบให้กองทุนฯ จัดโครงการรณรงค์ชำระหนี้ โดยกองทุนได้ออกมาตรการลดเบี้ยปรับทั้งหมด สำหรับผู้ที่ค้างชำระหนี้ ที่มาชำระหนี้ปิดบัญชี หรือลดเบี้ยปรับร้อยละ 50 สำหรับผู้กู้ที่มาชำระหนี้ค้างให้เป็นปกติ

นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขพิเศษสำหรับกลุ่มผู้กู้ที่ชำระหนี้เป็นปกติ หากมีความประสงค์จะปิดบัญชีจะได้ลดหย่อนหนี้ถึงร้อยละ 3 ของเงินต้นที่มาปิดบัญชี เพื่อเป็นรางวัลให้แก่ผู้กู้ที่มีประวัติชำระหนี้ดี

สำหรับผู้กู้ยืมที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ และเป็นผู้กู้ยืมที่ไม่เคยทำสัญญาประนีประนอมยอมความในโครงการไกล่เกลี่ย หรือถูกดำเนินคดี ซึ่งมีประมาณ 2.15 ล้านราย