ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน ระบุว่า จากการติดตามสภาพการเพาะปลูกในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา หลังการประกาศงดส่งน้ำเพื่อทำนาปรังไป พบว่าเกษตรกรบางส่วนยอมเสี่ยงทำนาปีต่อเนื่องและนาปรังรวมกันกว่า 2 ล้านไร่ และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำได้ในช่วงฤดูแล้ง