สสส.ชง "1สวน 1เส้นทาง 1สนาม" ทั่วประเทศเข้า ครม.

3 ธ.ค.57 - บอร์ดสสส.เห็นชอบ ปั่นได้ ปั่นดี ชูยุทธศาสตร์ 3ส. 1สวน1เส้นทาง1สนามทั่วประเทศ พร้อมชงครม. เพิ่มพื้นที่สุขภาวะริมเจ้าพระยา เดิน-ปั่น-พักผ่อน ย่านริมน้ำสะพานปลา

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่า ที่ประชุม สสส. ได้พิจารณายุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ในโครงการเมืองปั่นได้ เมืองปั่นดีตามที่ สสส. และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมผลักดันนโยบาย รวมถึงสร้างกระแสตื่นตัวการเดิน การใช้จักรยาน ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ โดยยึดหลัก 3 ส. ในทุกจังหวัด
คือ 1. สวนสาธารณะ มีการจัดการให้เอื้อต่อการใช้จักรยาน เช่น ตีเส้นทางคนเดิน-วิ่ง-จักรยาน 2. เส้นทางจักรยาน เสนอให้แต่ละจังหวัดกำหนด 1 เส้นทางที่สนองตอบผู้ใช้ประจำ เลือกเส้นทางที่รถยนต์วิ่งได้ช้า ปรับผิวจราจรให้เหมาะสม และมีมาตรการดูแลการใช้รถใช้ถนน และ3. สนาม ที่มีอยู่แล้วในทุกจังหวัด อาทิ สนามกีฬา หรือสนามบิน หรือสนามของหน่วยราชการให้เป็นเลนปั่นจักรยานเพื่อการออกกำลังกาย ซึ่งโครงการนี้ สามารถเริ่มต้นได้ทันที ใช้งบประมาณน้อย และระดมการมีส่วนร่วมได้สูง ทุกจังหวัดมีการกำหนดมาตรการอื่นๆ ที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการอื่นๆ ที่น่าดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการใช้จักรยานอย่างยั่งยืน อาทิ มีจุดจอดจักรยาน เส้นทางจักรยานท่องเที่ยว การให้บริการจักรยาน ให้ความรู้วินัยจราจรและการแบ่งปันถนน
แนวทางนี้เป็นการดำเนินงานที่สืบเนื่องจากที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ส่วนราชการ โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม วางแนวทางส่งเสริมให้เกิดเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัย เชื่อมโยงการสัญจรครอบคลุมทุกจังหวัด โดยในส่วนของ สสส. พร้อมให้การสนับสนุนในด้านการจัดทีมที่ปรึกษาด้านการออกแบบพื้นที่ และการประสานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายจักรยานในพื้นที่ ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการกองทุน สสส. ให้ความเห็นชอบแล้วจะนำเสนอต่อที่ประชุม ครม.เพื่อพิจารณาต่อไปศ.ดร.ยงยุทธ์ กล่าว
ศ.ดร.ยงยุทธ์ กล่าวอีกว่า คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอ ครม.พิจารณาสนับสนุนโครงการนำร่องส่งเสริมสุขภาพด้วยการเดิน การใช้จักรยานและนันทนาการในพื้นที่สุขภาวะริมน้ำย่านสะพานปลา ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการทำกระบวนการรับฟังความเห็น การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ไปแล้วหลายครั้ง ได้รับความร่วมมืออย่างดีและเห็นด้วยกับแผนการพัฒนาพื้นที่ โดยมีศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาฯลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาและยกร่างแผน
ศ.ดร.ยงยุทธ กล่าวด้วยว่า กรุงเทพมหานคร ได้เตรียมอนุมัติงบฯ เพื่อทำเขื่อนกั้นน้ำความยาว 1.2 กม. ตามแผนป้องกันน้ำท่วมอยู่แล้ว การออกแบบพื้นที่ริมน้ำดังกล่าวจึงเป็นการทำเพิ่มเฉพาะพื้นที่เหนือเขื่อน ให้รองรับการใช้ประโยชน์แบบผสมผสาน การเดิน ปั่นจักรยาน และกิจกรรมนันทนาการของชุมชน สามารถรองรับผู้คนที่เดินทางสัญจรในจุดต่อรถต่อเรือและรถไฟฟ้าในย่านนี้ที่มีสูงถึงวันละ 3หมื่นกว่าคนได้ ซึ่งหากได้ดำเนินการจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สุขภาวะให้แก่คนเมือง เช่นเดียวกับที่มีในเมืองขนาดใหญ่หลายแห่ง อาทิ มารีน่าเบย์ของสิงคโปร์ พื้นที่ริมแม่น้ำฮันของเกาหลีใต้