รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) กระทรวงแรงงาน นายสุวิทย์ สุมาลา บอกว่า กสร.ได้ช่วยเหลือแรงงานรับเหมาค่าแรงงาน(ซับคอนแทรค)ในสถานประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในจ.พระนครศรีอยุธยาและสมุทรสาครซึ่งก่อหน้านี้ได้มาร้องเรียนถูกเลิกจ้างและย้ายสถานที่ทำงานโดยไม่เป็นธรรมนั้นในส่วนของแรงงานในจ.สมุทรสาคร 72 คนมีข้อสรุปว่า ได้สิ้นสุดสภาพการจ้างทั้งหมดโดยนายจ้างจะจ่ายเงินช่วยเหลือตามอายุงานโดยได้รับเงินร้อยละ 90 ของเงินชดเชยและเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ส่วนแรงงานซับคอนแทรคในจ.พระนครศรีอยุธยา 24 คนนั้นในจำนวนนี้ 23 คนได้สิ้นสุดสภาพการจ้างโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือและเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆ แต่มี 1 คนที่ยังคงฟ้องนายจ้างตามมาตรา 11/1 กฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อให้ได้รับค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆเท่าเทียมกับลูกจ้างประจำ