สธ. ออกระเบียบจัดซื้อยาให้คุ้ม

กระทรวงสาธารณสุข ออกระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้ทุกจังหวัดปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใช้งบประมาณคุ้มค่าสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน