การเปิดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชน หลังจากที่คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรังฟังความคิดเห็นของประชาชน จะเริ่มเปิดเวทีในวันนนี้ โดยตั้งเป้าทั่วประเทศ 1,350 เวที ติดตามรายละเอียดกับคุณกลกร เวียงดอนก่อ รายงานสดจากอาคารรัฐสภา