ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564

ทีมกฎหมายยิ่งลักษณ์ เตรียมค้านคำสั่ง"สนช."

938 1.06K

ที่ปรึกด้านกฎหมายอดีตนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เตรียมข้อมูลจำนวน 7 ประเด็นเพื่อใช้เป็นเหตุผลคัดค้านคำสั่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เนื่องจากมองว่าไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม

นายพิชิต ชื่นบาน ที่ปรึกษากฎหมาย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมร่วมกับคณะทำงานที่จะนำเรื่องเสนอต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เพื่อจัดทำเป็น คำคัดค้านคำสั่งประธาน สนช. เรื่องนำสำนวนคดีถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ เข้าวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นัดพิเศษในวันที่ 12 พ.ย. 2557 โดยมีประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่จะคัดค้านคดีถอดถอนดังนี้

  1.หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ  คดีถอดถอนมีผลเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้หากรัฐธรรมนูญมิได้กำหนดให้อำนาจไว้

2.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มิได้กำหนดให้อำนาจ เรื่องการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

3.ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 เฉพาะหมวด 10 ว่าด้วยการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไม่เป็นไปตาม หลักนิติธรรมและหลักการตรากฎหมายในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศ (GENERAL WILL)

4.ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๗  เฉพาะหมวดที่ 10 ว่าด้วย    การถอดถอน และการให้บุคคลพ้นจากตำแหน่ง ในส่วนที่ 1 การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เป็นการขัดหรือล้าง ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 5 

5.ประธาน สนช. หรือวิป สนช. ไม่อาจ เลือกปฏิบัติ ในการ เลือกฐานความผิด ในการดำเนินคดีถอดถอนให้ผิดไปจากมติ ป.ป.ช. ที่ชี้มูลความผิดต่อ อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาตามข้อบังคับหมวด 10 ส่วนที่ 1 ที่ปรากฏ ตามรายงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติหากผ่าฝืนปฏิบัติถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักนิติธรรมและรัฐธรรมนูญมาตรา 5 เสียเอง

6. อ้างบทบัญญัติกฎหมายที่ไม่มี บทบังคับโทษ มาเป็นเหตุถอดถอนไม่ได้

7. ความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ ฯ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 58 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพฤติมิชอบแห่งชาติ พ.ศ. 2542  เหตุที่คัดค้านเพราะคณะทำงานเห็นว่าการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของอดีตนายกรัฐมนตรีในเรื่อง คดีถอดถอน ต้องเป็นไปโดยถูกต้องชอบธรรมตามหลักนิติธรรม


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend