ฮ่องกงชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย

สัมภาษณ์พิเศษ อ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล อาจารย์ประจำศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับสาเหตุและทางออกของ ฮ่องกง ที่มีการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย