ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่า และระบบนิเวศ ปตท. เปิดให้บริการเยี่ยมชมตามปกติแล้ว สำหรับผู้ที่จองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เท่านั้น

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง  เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องป่าและระบบนิเวศที่ผสมผสานความสวยงามด้านภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึงเป็นพื้นที่สีเขียวของคนกรุงเทพฯ บนที่ดินของ ปตท. จำนวน 12 ไร่

 

จากเดิมเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าและเป็นที่ทิ้งขยะ โดยมีแนวความคิดที่จะ “สร้างป่าให้กับคนกรุงเทพฯ” โดยนำองค์ความรู้จากการปลูกป่ามาแล้ว 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ มาต่อยอดเป็น “ป่านิเวศ” ที่จำลองป่ากรุงเทพฯ ในอดีต

 

เปิดให้ชมแล้ว "ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง" สัมผัสป่า ไม่ต้องเดินทางไกล

มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ดั้งเดิมและพันธุ์ไม้หายากกว่า 270 ชนิด โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปลูกป่านิเวศ ของ ศาสตราจารย์ ดร.อาคิระ มิยาวากิ ร่วมกับองค์ความรู้การปลูกป่าของ ปตท. ออกแบบจัดสรรสัดส่วนพื้นที่เป็น 3 ส่วน คือ

 

  1. พื้นที่ปลูกป่ากว่า 9 ไร่ หรือ 75%
  2. พื้นที่แหล่งน้ำ 1 ไร่ ประมาณ 10 %
  3. พื้นที่อาคารเพื่อการเรียนรู้ 2 ไร่ ประมาณ 15 %

 

ทำให้ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อให้คนกรุง หรือเด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตในเมือง ได้มีโอกาสรู้จักและสัมผัสป่าอย่างใกล้ชิด ไม่ต้องเดินทางไกล และได้ตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 

 

รายละเอียดรอบการเข้าเยี่ยมชม

1. เปิดให้บริการเยี่ยมชม 2 รอบ/วัน

  • รอบเช้า : 9.00 - 12.00 น.
  • รอบบ่าย : 13.00 - 16.00 น.

 

2. จำกัด 50 ท่าน/รอบ

 

3. จองผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น ที่เบอร์ 02-136-6380

 

    เปิดให้ชมแล้ว "ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง" สัมผัสป่า ไม่ต้องเดินทางไกล

 

ข้อกำหนดการให้บริการ เพื่อความปลอดภัย

1. ขอความร่วมมือให้ทุกท่าน จองเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

2. ผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในศูนย์เรียนรู้

3. ขอความร่วมมือตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ บริเวณประตูหน้าทางเข้า

4. ขอความร่วมมือสแกน QR Code ไทยชนะ บริเวณประตูหน้าทางเข้า ก่อนและหลังการเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้

 

เปิดให้ชมแล้ว "ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง" สัมผัสป่า ไม่ต้องเดินทางไกล