คดีเด่น ป.ป.ช. การชี้มูลความผิดอดีตส.ส. ราชบุรี “ปารีณา ไกรคุปต์” จะเกิดเอฟเฟกกับส.ส. หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่ครอบครองพื้นที่ของรัฐหรือไม่ ล่าสุดศรีสุวรรณ ร้องอธิบดีกรมป่าไม้ตรวจสอบ 14 ส.ส. ถือครองที่ดิน ภ.บ.ท.5 อยู่ในเขตป่าหรือไม่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ตั้งแต่ปี 2545-2546 นายทวี ไกรคุปต์ บิดาของ น.ส.ปารีณา ได้เข้ามาประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี และระหว่างการครอบครองต่อมา น.ส. ปารีณา ก็เข้ามาเป็นผู้ซื้อขายไฟฟ้า เพื่อใช้ประกอบกิจการปศุสัตว์ดังกล่าวเรื่อยมา 

 

โดยไม่ปรากฏว่า น.ส. ปารีณา เข้ามายื่นคำขอใช้ที่ดินปฏิรูป แต่กลับมีพฤติการณ์ถือครอง และกระจายการถือครอง ก่อนดำเนินการถือครองในชื่อของ น.ส. ปารีณา อีกครั้ง

 

สืบสวนความจริง : คดีเด่น ป.ป.ช. “ปารีณา”เอฟเฟค?

 

พฤติการณ์ในการกระทำของ น.ส.ปารีณา ทำให้เห็นถึงเจตนาที่ต้องการหลีกเลี่ยงมิให้ที่ดินดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน เป็นการปิดโอกาสหรือหวงกั้นมิให้บุคคลอื่นเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน มุ่งแสวงหาประโยชน์จากที่ดินของรัฐ

 

เพื่อประโยชน์ของธุรกิจตนหรือปลประโยชน์ส่วนตัวแต่ฝ่ายเดียว แสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหาในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่ยึดถือระเบียบหลักเกณฑ์กฎหมาย และไม่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏฺิบัติตามกฎหมาย

 

สืบสวนความจริง : คดีเด่น ป.ป.ช. “ปารีณา”เอฟเฟค?

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นว่า กรณีที่ นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยึดถือ ครอบครอง และใช้ประโชน์ในที่ดินของรัฐ โดยมิชอบ เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

 

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันถือว่ามีลักษณะร้ายแรง

 

สืบสวนความจริง : คดีเด่น ป.ป.ช. “ปารีณา”เอฟเฟค?

 

และกรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง อันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ข้อ 11 ข้อ 17 ประกอบ ข้อ 27 วรรคสอง 

 

สืบสวนความจริง : คดีเด่น ป.ป.ช. “ปารีณา”เอฟเฟค?

กรณีนี้ กรมป่าไม้ ร้องทุกข์ ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินคดีอาญากับ น.ส. ปารีณา ไกรคุปต์ ในข้อหาบุกรุกที่ดินของรัฐ 711.2 ไร่ คำนวณค่าเสียหายเป็นเงิน 36,224,791 บาท

 

หลังเกิดกรณี “ปารีณา” มีการตรวจสอบการครอบครองที่ดินของ ส.ส. โดยเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ศรีสุวรรณ จรรยา เคยยื่นเอาไว้ 19 ราย

 

สืบสวนความจริง : คดีเด่น ป.ป.ช. “ปารีณา”เอฟเฟค?

 

นอกจากนี้ยังมีคนอื่นที่ ป.ป.ช. ตรวจพบจากการยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 50-60 ราย ส่วนจะมีมูลความผิด เหมือนกับของ น.ส.ปารีณา ทั้งหมด หรือไม่ ต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป 

 

สำหรับเรื่องการครอบครองที่ดินมีการแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนไปบ้างแล้ว ประมาณ 1-2 ราย โดยรอเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

 

สืบสวนความจริง : คดีเด่น ป.ป.ช. “ปารีณา”เอฟเฟค?

 

ล่าสุด 22 เม.ย. 2565 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมป่าไม้

 

สืบสวนความจริง : คดีเด่น ป.ป.ช. “ปารีณา”เอฟเฟค?

เพื่อขอให้ตรวจสอบที่ดิน ภ.บ.ท.5 ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 14 คน ที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไว้ต่อ ป.ป.ช. และแสดงรายการทรัพย์สินว่ามีที่ดินประเภท ภ.บ.ท.5 ซึ่งเป็นที่ดินมือเปล่าไว้ด้วยนั้น ซึ่งอาจอยู่ในเขตป่าสวนแห่งชาติหรือไม่

 

สืบสวนความจริง : คดีเด่น ป.ป.ช. “ปารีณา”เอฟเฟค?