svasdssvasds
เนชั่นทีวี

คลิปเด็ด

สืบสวนความจริง ตอน ฟ้อง “ยิ่งลักษณ์” ย้าย “ถวิล เปลี่ยนศรี” มิชอบ

05 มีนาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ป.ป.ช.เผย ชี้มูลความผิด คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณีใช้อำนาจโดยมิชอบ ในการย้ายคุณถวิล เปลี่ยนศรี จากเลขาธิการสมช. ไปเป็นที่ปรึกษานายกฯ ล่าสุดอัยการสูงสุด มีความเห็นสั่งฟ้องคุณยิ่งลักษณ์ โดยคดีนี้มีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ชี้มูลการกระทำของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2554 มาตรา 123/1 ประกอบ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 มาตรา 192

สืบสวนความจริง ตอน ฟ้อง “ยิ่งลักษณ์” ย้าย “ถวิล เปลี่ยนศรี” มิชอบ

กรณีใช้อำนาจโอน นายถวิล เปลี่ยนศรี จากเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ โดยมิชอบ

เมื่อป.ป.ช.มีความเห็นและส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด เพื่อฟ้องน.ส.ยิ่งลักษณ์ แต่อัยการสูงสุด พบข้อไม่สมบูรณ์ในสำนวน ป.ป.ช.และอัยการจึงตั้งคณะทำงานร่วมสองฝ่าย พิจารณาแล้ว ส่งอัยการสูงสุด ชี้ขาด

สืบสวนความจริง ตอน ฟ้อง “ยิ่งลักษณ์” ย้าย “ถวิล เปลี่ยนศรี” มิชอบ

ล่าสุด สิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด มีความเห็นพ้องกับคณะกรรมการร่วม อัยการ และป.ป.ช. โดยมีมติสั่งฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 

พฤติการณ์ในคดี นี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2554 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์สั่งการให้สำนักเลขาธิการนายกฯ ทำเรื่องขอรับโอน นายถวิล เปลี่ยนศรี จากเลขาธิการ สมช. มาเป็นที่ปรึกษานายกฯ ฝ่ายข้าราชการประจำ

 

 

สำนักเลขาธิการนายกฯ บันทึกข้อความลงวันที่ 4 ก.ย.2554 ถึง น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น เพื่อขอความยินยอมรับโอนนายถวิล และได้มีบันทึกข้อความ ลงวันที่ 4 ก.ย.2554 ถึง พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รองนายกฯ ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของ สภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบ และยินยอมการโอนนายถวิล ทั้ง น.ส.กฤษณา และ พล.ต.อ.โกวิท ต่างให้ความเห็นชอบการโอนย้าย สำนักเลขาธิการนายกฯ จึงนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติ

สืบสวนความจริง ตอน ฟ้อง “ยิ่งลักษณ์” ย้าย “ถวิล เปลี่ยนศรี” มิชอบ

แต่ก่อนนำเข้าครม. พบว่าวันที่ 4 ก.ย.2554 ที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ โทรสั่งการนั้น เป็นวันอาทิตย์ หยุดราชการ จึงได้แก้ไขบันทึกข้อความทั้ง 2 ฉบับ เปลี่ยนเป็นวันที่ 5 ก.ย.2554 ก่อนนำเสนอให้ครม. เห็นชอบ วันที่ 6 ก.ย.2554 ซึ่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้เสนอเข้าเป็นวาระจร และครม. มีมติรับทราบการโอนนายถวิล

 

การดำเนินการดังกล่าวเร่งรีบ รวบรัด กระทำการภายใน 4 วัน เท่านั้น

สืบสวนความจริง ตอน ฟ้อง “ยิ่งลักษณ์” ย้าย “ถวิล เปลี่ยนศรี” มิชอบ

นายถวิล ยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ต่อศาลปกครอง และเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2557 ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาว่าการแต่งตั้งโยกย้ายนายถวิล เป็นการลดบทบาท และอำนาจหน้าที่ลง โดยไม่แสดงเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายถวิล ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีประสิทธิภาพ หรือมีข้อบกพร่องหรือไม่สนองนโยบายของรัฐบาล จึงถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

โดยกระบวนการ หลังอัยการสุงสุด มีความเห็นสั่งฟ้องน.ส.ยิ่งลักษณ์ ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามประมวลวิธีพิจารณาคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อัยการ จะแจ้งให้จำเลยทราบเพื่อมารายงานตัวต่อศาลฯ และในกรณีที่ตัวจำเลยไม่มา อัยการ สามารถยื่นฟ้องและดำเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีลับหลังจำเลยได้

 

สำหรับอัตราโทษในคดีนี้ มีโทษจำคุก 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สืบสวนความจริง ตอน ฟ้อง “ยิ่งลักษณ์” ย้าย “ถวิล เปลี่ยนศรี” มิชอบ

logoline