วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รายการสืบสวนความจริง ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ ผ่านการสัมภาษณ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองราชย์ 70 ปี พระองค์ทรงงานผ่านโครงการพระราชดำหริ กว่า 4,000 โครงการ เพื่อสู้กับสงครามความยากจน

ด้วยพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ปวงประชาสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และเกิด การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ผู้ติดตามใกล้ชิดได้เล่าถึงความประทับใจที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เป็นครู

สำหรับพสกนิกรชาวไทย เรามีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีอย่างเช่นทุกวันนี้ก็ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้