วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รายการสืบสวนความจริง ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ผ่านบทสัมภาษณ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ถือว่าเป็นลูกศิษย์คนแรกของพระองค์ท่าน
ดร.สุเมธ ได้ถ่ายทอดสิ่งที่พระองค์ท่านได้สอน โดยเฉพาะหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ท่านได้พูดเอาไว้ว่า
"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม"

มูลนิธิชัยพัฒนาได้สนองพระบรมราชโองการ เพื่อที่จะดำเนินโครงการตามพระราชดําริ 4000 โครงการ
โดยพระองค์ท่านให้หลักการว่าการแก้ปัญหาให้กับประชาชนนั้นจะต้องทำแบบ NGO จะทำเหมือนระบบราชการไม่ได้

ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรม และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ทรงเป็น พระมหากษัตริย์นักพัฒนา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ