หลายคนที่เชื่อเรื่องความเชื่อต่างๆ ก็จะพูดถึง ท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว เชื่อกันว่า การมีท้าวเวสสุวรรณไว้บูชา จะช่วยให้เสริมดวง ป้องภัยภยันอันตรายต่างๆ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     โดย ท้าวเวสวัณ (สันสกฤต: Vairavaa ไวศฺรวณ; บาลี: Vessavaa เวสฺสวณ) หรือ ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพเจ้าแห่งยักษ์ เป็นหนึ่งในจาตุมหาราช ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ทรงอิทธิฤทธิ์อานุภาพมากประทับ ณ โลกบาลทิศเหนือ ท้าวเวสวัณคือท้าวกุเวร ในศาสนาฮินดู

เคล็ดไหว้บูชา "ท้าวเวสสุวรรณ" ขอบารมีป้องภัย เสริมสิริมงคล

     คนไทยโบราณนิยมนำผ้ายันต์รูปยักษ์ผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มารังควานแก่เด็ก ท้าวกุเวรองค์นี้มีกล่าวถึงในอาฏานาฏิยปริตรว่านำเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า และได้ถวายสัตย์ที่จะดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไม่ให้ยักษ์หรือบริวารอื่น ๆ ของท้าวจตุโลกบาลไปรังควาน

     สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่มที่ 3 หน้า 1439 กล่าวถึงท้าวกุเวรหรือท้าวเวสวัณไว้ว่า กุเวร-ท้าว พระยายักษ์ผู้เป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์มียักษ์ และคุยหกะ (ยักษ์ผู้เฝ้าขุมทรัพย์) เป็นบริวาร ท้าวกุเวรนั้น บางทีก็เรียกว่าท้าวไวศรวัน (เวสสุวรรณ) ภาษาทมิฬเรียก "กุเวร" ว่า "กุเปรัน" ซึ่งมีเรื่องอยู่ในรามเกียรติ์ว่า เป็นพี่ต่างมารดาของทศกัณฐ์ และทศกัณฐ์ไปแย่งบุษบกของท้าวกุเวรไป ท้าวกุเวรมีรูปร่างพิการผิวขาว มีฟัน 8 ซี่ และมีขาสามขา (ภาพท้าวเวสวัณจึงมักเขียนท่ายืนแยงแย ถือไม้กระบองยาว อยู่หว่างขา) เมืองท้าวกุเวรชื่อ "อลกา" อยู่บนเขาหิมาลัย มีสวนอุทยานอยู่ไหล่เขาแห่งหนึ่งของเขาพระสุเมรุ ชื่อว่า "สวนไจตรต" หรือ "มนทร" มีพวกกินนรและคนธรรพ์เป็นผู้รับใช้ ท้าวกุเวรเป็นโลกบาลประจำทิศเหนือ คนจีนเรียกว่า "โต้เหวน" หรือ "โต้บุ๋น" คนญี่ปุ่นเรียกว่า "พสมอน"

เคล็ดไหว้บูชา "ท้าวเวสสุวรรณ" ขอบารมีป้องภัย เสริมสิริมงคล

     ท้าวกุเวรนี้สถิตอยู่ยอดเขายุคนธรอีสานราชธานี มีสระโกธาณีใหญ่ 1 สระ ชื่อ ธรณี กว้าง 50 โยชน์ ในน้ำ ดารดาษไปด้วยประทุมชาติ และคลาคล่ำไปด้วย หมู่สัตว์น้ำต่างพรรณ ขอบสระมีมณฑปชื่อ "ภคลวดี" กว้างใหญ่ 12 โยชน์ สำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ปกคลุมด้วยเครือเถาภควดีลดาวัลย์ ซึ่งมีดอกออกสะพรั่งห้อยย้อยเป็นพวงพู ณ สถานที่นี้ เป็นสโมสรสถานของเหล่ายักษ์บริวาร และยังมีนครสำหรับเป็นที่แปรเทพยสถานอีก 10 แห่ง ท้าวกุเวรมียักษ์เป็นเสนาบดี 32 ตน ยักษ์รักษาพระนคร 12 ตน ยักษ์เฝ้าประตูนิเวศ 12 ตน ยักษ์ที่เป็นทาส 9 ตน

     นอกจากนี้ยังมีกล่าวว่า ท้าวเวสวัณยังมีกายสีเขียว สัณฐานสูง 2 คาวุต ประมาณ 200 เส้น มีอาวุธเป็นกระบอง มีพาหนะ ช้าง ม้า รถ บางทีปราสาท อาภรณ์มงกุฎประดับรูปนาค ดำรงอิสริยศเป็นเจ้าแห่งยักษ์ มีบริวารแสนโกฏิ ถือโล่แก้วประพาฬ หอกทอง

เคล็ดไหว้บูชา "ท้าวเวสสุวรรณ" ขอบารมีป้องภัย เสริมสิริมงคล

 

     เคล็ดไหว้ขอบารมีท่านท้าวเวสสุวรรณเมื่อเกิดความติดขัดในชีวิต?

เคล็ดไหว้บูชา "ท้าวเวสสุวรรณ" ขอบารมีป้องภัย เสริมสิริมงคล

     สำหรับ ใครแก้ไขด้วยตนเองแล้วยังไม่ดีขึ้นสักที ทั้งเรื่องการงาน การเงิน โชคลาภ แนะนำให้ให้ท่านบนบานศาลกล่าวหรือไหว้ ต่อท่านท้าวเวสสุวรรณ โดยวิธีนี้ท่านสามารถ ไหว้ได้เองที่บ้านโดยจะมี รูปท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นผ้ายันต์หรือ ลอยองค์ก็ได้ กระทำดังนี้

เคล็ดไหว้บูชา "ท้าวเวสสุวรรณ" ขอบารมีป้องภัย เสริมสิริมงคล

     ให้ท่านอาบน้ำ แต่งกายให้สะอาดสุภาพ จากนั้น ให้เข้าห้องพระ สมาทานศีล ๕ จากนั้น จึงสวดมนต์ โดยสวดบูชาพระรัตนตรัย พาหุง ชินบัญชร แล้วให้ท่าน เตรียมธูปหอมมา ๙ดอก พวงมาลัยควรเป็นดาวเรืองหรือกุหลาบ๑พวง ให้จุดธูปหอมและพนมมือสวดพระคาถาท้าวเวสสุวรรณดังนี้ นะโมฯ ๓ จบ

     จากนั้นสวด คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะ พันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ สาธุ... ลูกชื่อ...... นามสกุล.......อาศัยอยู่บ้านเลขที่......... ขอกราบกรานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหมด และ

     กราบขอบารมีองค์เสด็จปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ ทางทิศเหนือเป็นผู้ดูแลและรักษามนุษย์ในพระพุทธศาสนาขออัญเชิญเสด็จมารับการ กราบไหว้บูชาของพวกลูกเหล่านี้ เมื่อเสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้ทรงรับทราบแล้วโปรดประทานพรให้ลูกๆและครอบครัว ประสบแต่สรรพสิริมงคล อุดมโชคลาภ และขอให้เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดอภิบาลให้ลูกๆและครอบครัวปราศจากภัยทั้งหลายอันตรายทั้งปวงตลอดไปด้วยเทอญ

เคล็ดไหว้บูชา "ท้าวเวสสุวรรณ" ขอบารมีป้องภัย เสริมสิริมงคล

     (หากมีความทุกข์เรื่องใดๆจะบนก็ให้กล่าวดังนี้)

    เนื่องจากตอนนี้ลูกมีทุกข์มี เคราะห์เรื่อง...............................ลูกจึงขอกราบขอบารมีเสด็จปู่ ท่านท้าวเวสสุวรรณได้โปรดช่วยปัดเป่าทุกข์หรือเคราะห์ เรื่อง..................................... ลูกขอพึ่งบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และท่านท้าวเวสสุวรรณ และบริวาร ขอให้เรื่อง...........ลูกขอบนท่านด้วยเมื่อสำเร็จผลลูกจะทำกุศลถวายให้ขอ เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้โปรดอนุเคราะห์ลูกด้วยเถิด

เคล็ดไหว้บูชา "ท้าวเวสสุวรรณ" ขอบารมีป้องภัย เสริมสิริมงคล

 

     การบนบานนั้นหากบนบานในเรื่องสำคัญต้องปฏิบัติตามนี้

เคล็ดไหว้บูชา "ท้าวเวสสุวรรณ" ขอบารมีป้องภัย เสริมสิริมงคล

  1. บนเรื่องการงาน ให้ท่านบนด้วยสังฆทานหนึ่งชุดในสังฆทานให้มีรองเท้าพระ ๑ คู่ อาสนสงฆ์๑ผืน พระพุทธรูป๑องค์ เข็มกับด้าย๑ชุด
  2. บนเรื่องการเงิน ให้ท่านบนด้วยสังฆทานหนึ่งชุด ชำระหนี้สงฆ์ ๑๐๐ บาท หรือถวายพระพุทธรูป๙นิ้ว
  3. บนเรื่องความรักครอบครัว ให้บนด้วยการถวายดอกกุหลาบแดง บูชารูปปั้นท่านท้าวเวสสุวรรณที่วัดไหนก็ได้๙ ดอก ถือศีลแปด วันตัว(วันที่เราเกิด) และวันพระ
  4. บนเรื่องความเจ็บป่วยและสุขภาพ ให้ท่านบนด้วยการถวายหนังสือสวดมนต์(ยิ่งเป็นสวด๗ตำนาน๑๒ตำนานยิ่งดี)ถวายวัดไหนก็ได้ ปล่อยปลา(กี่ตัวก็ได้)
  5. บนเรื่องการเรียน ให้บนด้วยการทำบุญสร้างพระไตรปิฎก ตำราเรียนนักธรรม หรือจะถวายเป็นค่าเล่าเรียนสงฆ์หรือสามเณรในวัดที่มีพระสงฆ์เรียนพระ ปริยัติธรรมก็ได้
  6. บนเรื่องสอบบรรจุ สอบเข้าทำงาน และเลื่อนตำแหน่ง

เคล็ดไหว้บูชา "ท้าวเวสสุวรรณ" ขอบารมีป้องภัย เสริมสิริมงคล

     โยกย้ายให้บนด้วย สังฆทาน ๑ ชุด เก้าอี้ ๑ ตัว ร่มถวายสงฆ์ ๑คันข้าวของทุกชนิด ในการบนแต่ละอย่าง(เมื่อได้ไหว้ตามวิธีข้างบนก่อนจึงค่อยบนบานศาลกล่าว)เมื่อท่านได้ดังปรารถนาแล้ว จึงให้ไปทำบุญ ถวายวัดไหนก็ได้ ที่เป็นวัดในศาสนาพุทธ แล้วกรวดน้ำอุทิศกุศล ถวายท้าวเวสสุวรรณและบริวาร ที่ท่านสงเคราะห์เราทุกเรื่องกำหนดการคือไม่เกิน ๓ เดือนเห็นผล การถือศีลแปดถือที่ไหนก็ได้ขอให้ครบในตัวศีลเป็นพอการบน ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ผิดศีลธรรมเทพ เทวดามีจริง ไม่ได้ทอดอาลัย หรือทิ้งมนุษย์ หากแต่มนุษย์ระลึกถึงโดยความไม่ถูก ไม่เหมาะสม จึงไม่ได้รับการสงเคราะห์การให้บนเช่นนี้คือให้ทำบุญด้วยตนเอง จะได้ไม่ติดหนี้บารมีเทพ

     เทพนั้นสงเคราะห์คนไม่ได้หวังผลใดๆ เพราะจิตถึงความเป็นเทวะแล้วไม่มี ความจำเป็นใด ที่จะต้องมาเรียกร้องพึ่งกินของเซ่นสรวงสังเวยหรือไม่ได้เรียกร้องให้ใครมากราบไหว้ยกย่อง พวกที่ให้ไปยกย่องหรือกราบกราน พิธีรีตองแปลกๆ ให้ตรองดูเถิด ว่าใช่วิถีเทวดาไหมหรือเป็นผี เลยอ้างตนให้ดูสูงดังเทพ อย่างน้อยมนุษย์ตายไปให้ไปเป็นเทวดา หรือเสมอตัวเป็นมนุษย์เหมือนเดิม อย่าให้ลงอบายภูมิเลย แล้วเร่งสู่ทางพระนิพพาน

     ทั้งนี้จากเหตุการณ์สำคัญที่ผ่านมา ที่ ทีมนักฟุตบอลเยาวชน ทีมหมูป่า ประสพภัยติดอยู่ในถ้ำหลวง ท่านผู้ว่า ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ก็ได้นำท้าวเวสสุวรรณ พกติดตัวไปด้วยเขาไปในถ้ำด้วย พร้อมสวดภาวานา และหลังจากนั้นไม่นานก็พบ ทีมหมูป่าทั้ง 13 คน

เคล็ดไหว้บูชา "ท้าวเวสสุวรรณ" ขอบารมีป้องภัย เสริมสิริมงคล

ขอบคุณข้อมูลจาก : วิกิพีเดีย , partiharn.com