svasdssvasds
เนชั่นทีวี

รักษ์โลก

ราชกิจจาฯ เผยประกาศ ทส. "บังคับ" สร้างกำเเพงกันคลื่นทุกขนาดต้องทำ "EIA"

06 มิถุนายน 2566
840

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "บังคับ" การสร้างกำเเพงกันคลื่นทุกขนาดต้อง ทำการประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อมหรือ EIA

6 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2566 ระบุ

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พ.ย. 2561 เพื่อกำหนดประเภทโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ราชกิจจาฯ เผยประกาศ ทส. "บังคับ" สร้างกำเเพงกันคลื่นทุกขนาดต้องทำ "EIA"
ราชกิจจาฯ เผยประกาศ ทส. "บังคับ" สร้างกำเเพงกันคลื่นทุกขนาดต้องทำ "EIA"
 

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นบทนิยามต่อจากบทนิยามคำว่า “การพัฒนาชุมชนและการจัดที่ดิน” ในข้อ 2 ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พ.ย. 2561

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  ลงวันที่ 28 พ.ย.2562  

“กำแพงติดแนวชายฝั่งทะเล” หมายความว่า กำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด หรือเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ซึ่งผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนการกลั่นกรองโครงการ และได้รับความเห็นชอบ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”

“แนวชายฝั่งทะเล” หมายความว่า แนวที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ”
ราชกิจจาฯ เผยประกาศ ทส. "บังคับ" สร้างกำเเพงกันคลื่นทุกขนาดต้องทำ "EIA"

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในลำดับที่ 25 ของเอกสารท้ายประกาศ 4 โครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พ.ย. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ราชกิจจาฯ เผยประกาศ ทส. "บังคับ" สร้างกำเเพงกันคลื่นทุกขนาดต้องทำ "EIA"  

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในลำดับ 25 ของเอกสารท้ายประกาศ 6 ขั้นตอนในการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พ.ย. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ราชกิจจาฯ เผยประกาศ ทส. "บังคับ" สร้างกำเเพงกันคลื่นทุกขนาดต้องทำ "EIA"  

ข้อ 4 ประกาศนี้ไม่ให้ใช้บังคับกับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยผ่านการพิจารณาตามขั้นตอน การกลั่นกรองโครงการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่า ด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อสำนักงบประมาณแล้วก่อน ที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 
วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ราชกิจจาฯ เผยประกาศ ทส. "บังคับ" สร้างกำเเพงกันคลื่นทุกขนาดต้องทำ "EIA"