svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเงิน-การลงทุน

"ออมสิน" เปิดตัวสินเชื่อบ้านแลกเงิน ปล่อยกู้ 10 ล้าน เช็กเงื่อนไขที่นี่

11 กุมภาพันธ์ 2567
345

"ออมสิน" คลอดสินเชื่อบ้านแลกเงิน ปล่อยกู้สูงสุด 10 ล้านบาท  ผ่อนนาน 30 ปี สำหรับประชาชนที่ต้องการนำเงินไปใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน- ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น เช็ก รายละเอียดเงื่อนไขกันเลย

รายงานข่าวจากธนาคารออมสินแจ้งว่า  ได้จัดทำจัดแคม เปญสินเชื่อบ้านแลกเงิน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ เช่น เพื่อการอุปโภคบริโภค  ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น  และนำไปชำระหนี้สินรายย่อยประเภทอื่น เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท

- ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

- อัตราดอกเบี้ย 3 เดือนแรก 4.840% (MRR-2.005%)

 

คุณสมบัติผู้กู้ : เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน

- มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

 - กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

- กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ต้องมีอายุงาน หรือดำเนินกิจการมาแล้ว ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

- เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกัน : ที่ดิน หรือที่สวน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด มีหลักเกณฑ์ดังนี้

- เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น

- ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูป โภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก

- กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน ต้องไม่มีสภาพเป็น ที่ไร่ ที่นา

เอกสารประกอบการกู้ยืม 

สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)

- สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)

- ใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการหย่า/ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

พนักงานประจำ

- สลิปเงินเดือน หลักฐานการรับเงินเดือน (เดือนล่าสุด)

- หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน
 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว-เจ้าของกิจการ

- สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

- รูปถ่ายสินค้าและบริการ แผนที่ตั้งกิจการ

- บัญชีรายรับ-รายจ่าย บิลซื้อ-ขาย ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

- เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน

- หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) รายได้จากการรับจ้าง ย้อนหลัง 6 เดือน

- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)

- หลักฐานทางการเงินอื่นๆ (ถ้ามี)

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

- ผ่อนเริ่มต้นแสนละ 700 บาทต่อเดือน (3 เดือนแรก)

- วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท

- อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (คลิก)

ลูกค้าที่สังกัดหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (MOU)

- สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชันได้ โดยสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 2 เป็นต้นไป ตามข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน หลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาโปรโมชัน

ยื่นกู้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2567

อย่างไรก็ตาม  ปัจจุบัน MRR = 6.845% ต่อปี  โดยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 6.388% – 7.450% ต่อปี (คำนวณจาก วงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี)

ผ่อนเริ่มต้นแสนละ 700 บาท คำนวณจากวงเงินกู้ 100,000 แสนบาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี อัตราดอกเบี้ยกรณีใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือ ห้องชุดเป็นหลักประกัน กรณีทำประกันฯ (3 เดือนแรก)

อัตราดอกเบี้ยโปรโมชันเฉพาะเงินกู้ระยะยาว ที่ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกู้ ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดิน หรือที่สวน โดยต้องสมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์ บริการอื่น อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี หน่วยงานหักเงินนำส่งชำระหนี้  จ่ายตรงเงินเดือน  ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ

ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ บริการอื่น ตามที่กำหนดอยู่แล้วสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ และกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์ บริการอื่นของธนาคารตามที่กำหนดทดแทนได้ ส่วนหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

"ออมสิน" เปิดตัวสินเชื่อบ้านแลกเงิน ปล่อยกู้ 10 ล้าน เช็กเงื่อนไขที่นี่