svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเงิน-การลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมเปิดเทรดหุ้น "STARK" ได้ชั่วคราว เริ่ม 1 มิ.ย. นี้

29 พฤษภาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมเปิด ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์ "STARK" ชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 1 – 30 มิ.ย. 66 โดยให้นักลงทุนซื้อ-ขายด้วยบัญชี Cash Balance หลัง STARK ถูกสั่งห้ามซื้อขายโดยขึ้น โดยขึ้นเครื่องหมาย "SP" มาตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิด "ซื้อ-ขาย" หลักทรัพย์ "STARK" ชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 1 – 30 มิ.ย. 66 โดยให้นักลงทุนซื้อ-ขายด้วยบัญชี Cash Balance หลังบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) STARK ถูกสั่งห้ามซื้อขายโดยขึ้น เครื่องหมาย "SP" (Suspension) มาตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66 โดยการถูกสั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ STARK จะครบ 3 เดือนในวันที่ 31 พ.ค. 66 เนื่องจากไม่นำส่งงบการเงินประจำปี 2565 

สำหรับการเปิดให้ ซื้อ-ขาย ครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้ ก่อนที่หลักทรัพย์ STARK จะถูกหยุดพักการซื้อขายต่อหากไม่ส่งงบการเงิน โดยปัจจุบัน STARK ยังไม่สามารถนำส่งงบการเงินดังกล่าวและงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2566 ซึ่งบริษัทได้ชี้แจงความคืบหน้า ในการดำเนินการต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สอบถาม ซึ่งคาดว่าจะนำส่งงบการเงินสอบทานประจําปี 65 ได้ภายใน วันที่ 16 มิถุนายน 2566 

แต่ทั้งนี้หากมีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความล่าช้า จนบริษัทไม่สามารถเปิดเผยข้อมูล ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์โดยเร็วที่สุด

สำหรับการตรวจสอบธุรกรรมที่อาจมีความผิดปกติ การใช้เงินจากการออกหุ้นกู้ และหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ "Special Audit" บริษัทจะชี้แจงข้อมูลต่อไปเมื่อผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วเสร็จ ซึ่งบริษัทจะจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ในวันที่ 30 พฤษภาคม2566 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การซื้อ-ขาย หุ้น STARK 

1. ให้หลักทรัพย์ STARK ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อน การซื้อหลักทรัพย์ 

2. ขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความ ระมัดระวังในการ อขายหลักทรัพย์ 

3. กําหนดให้การซื้อขายหลักทรัพย์ STARK ในวันแรก (1 มิถุนายน 2566) มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย 

4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์ STARK มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) 

ทั้งนี้เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว (คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหยุดพัก การซื้อขายหลักทรัพย์ของ STARK โดยขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่าบริษัทจะนำส่งงบการเงินได้ครบถ้วน 

อย่างไรก็ตามทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยศึกษาข้อมูล ที่บริษัทจะชี้แจงผ่าน Public Presentation และข้อมูลต่างๆ ของ STARK โดยละเอียด อาทิ ข่าวย้อนหลัง ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ 

ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวบรวมข้อมูล เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลงบการเงินพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชีงวดล่าสุด และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report

logoline