svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ธุรกิจ-การตลาด

"ธ.ก.ส." ลุยแก้หนี้เกษตรกร ลดดอกเบี้ย-ให้สินเชื่อ เสริมสภาพคล่อง

14 มกราคม 2566

"ธ.ก.ส." ลุยช่วยเกษตรกร วางแผนแก้ไขหนี้ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนผ่านโมเดลการออกแบบ – การจัดการเชิงพื้นที่ (D&MBA) ชูวิสาหกิจชุมชม ผู้ผลิตกาแฟดอยช้าง เป็นชุมชนต้นแบบการจัดการหนี้ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟดอยช้าง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกเป็นชนเผ่าอาข่า และ ลีซู กว่า 1,500 ครัวเรือน  ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า บนพื้นที่กว่า 24,500 ไร่ มีการพัฒนากระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

"ธ.ก.ส." ลุยแก้หนี้เกษตรกร ลดดอกเบี้ย-ให้สินเชื่อ เสริมสภาพคล่อง

ทั้งการปลูก การรวบรวม แปรรูป สู่การตลาด และ ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสหภาพยุโรป เป็นที่ยอมรับว่าเป็นกาแฟชนิดพิเศษคุณภาพสูง ช่วยเสริมสร้างรายได้ และ คุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิกมากว่า 20 ปี

โดยในช่วงที่ผ่านมาสมาชิกในกลุ่มได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และวิกฤตเศรษฐกิจทำให้ไม่สามารถส่งออกกาแฟไปยังประเทศคู่ค้า รวมถึงร้านกาแฟดอยช้างไม่สามารถเปิดให้บริการ เนื่องจากมาตรการป้องกันของรัฐบาลและจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง ทำให้ขาดรายได้และส่งผลกระทบต่อการชำระหนี้ 

"ธ.ก.ส." ลุยแก้หนี้เกษตรกร ลดดอกเบี้ย-ให้สินเชื่อ เสริมสภาพคล่อง

จากสถานการณ์ดังกล่าว ธ.ก.ส. ได้ร่วมกับชุมชนแก้ปัญหาผ่านโมเดล Design and Manage by Area (D&MBA) หรือการออกแบบ – การจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหา ตรงกับความต้องการของชุมชนพร้อมนำจุดเด่น ของชุมชนมาเป็นปัจจัยในการฟื้นฟูอาชีพ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนมาเติมความรู้ด้านการผลิต 

โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ การสนับสนุนด้านการตลาด รวมถึงการดำเนินมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การขยายระยะเวลาชำระหนี้ ให้สอดคล้องกับที่มาของรายได้ โดยลดดอกเบี้ยให้ลูกหนี้สูงสุดไม่เกิน 50% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง ในกรณีชำระหนี้เสร็จสิ้น 

รวมทั้งให้รางวัลกับลูกหนี้ ที่มีประวัติการชำระหนี้ดีผ่านโครงการชำระดีมีคืน โดยคืนดอกเบี้ย 20% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริงไม่เกิน 1,000 บาทต่อราย ให้กับลูกค้าที่ชำระหนี้ที่ถึงกำหนด เพื่อลดภาระในการชำระหนี้และเสริมสภาพคล่อง วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท 

"ธ.ก.ส." ลุยแก้หนี้เกษตรกร ลดดอกเบี้ย-ให้สินเชื่อ เสริมสภาพคล่อง

นอกจากนี้ยังเติมสินเชื่อใหม่ เพื่อลดปัญหาการก่อหนี้นอกระบบ ประกอบด้วย โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าใช้จ่ายจำเป็นฉุกเฉิน เช่น ค่าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น อัตราดอกเบี้ย 0% 6 เดือนแรก เดือนที่ 7 คิดดอกเบี้ย MRR วงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาท

โครงการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนประกอบอาชีพ วงเงินรายละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR-2 ชำระคืนภายใน 15 ปี และสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย 2% ในช่วง 2 ปีแรก โดยปลอดชำระดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก ปีถัดไปคิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับ  6.50%)

และ MLR (ปัจจุบัน MLR เท่ากับ 4.875%) ซึ่งมาตรการการต่างๆ ดังกล่าว ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มมีขวัญกำลังใจและกลับมามีศักยภาพในการประกอบอาชีพ  รองรับกับการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจ  หลังการเปิดประเทศทั้งของไทยและทั่วโลก

"ธ.ก.ส." ลุยแก้หนี้เกษตรกร ลดดอกเบี้ย-ให้สินเชื่อ เสริมสภาพคล่อง