svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

คลัง ผนึก ป.ป.ช. ต้าน 'ทุจริต' จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

19 เมษายน 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

กรมบัญชีกลาง จับมือ ป.ป.ช. ลงนาม MOU ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมธรรมาภิบาล หวังเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

อธิบดีกรมบัญชีกลาง แพตริเซีย มงคลวนิช ระบุ กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานของภาครัฐให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส รวมทั้งเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่อาจเกิดขึ้น ทั้งสองหน่วยงานจึงได้ตกลงที่จะเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

 

การลงนามความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลางและสำนักงาน ป.ป.ช. ในครั้งนี้ จะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงช่วยยกระดับความโปร่งใสของภาครัฐผ่านดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันหรือ Corruption Perceptions Index (CPI) ของไทยให้มีอันดับที่ดีขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยต่อไป

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. นิวัติไชย เกษมมงคล ระบุ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้มีเจตนารมณ์ในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อลดช่องว่างที่จะก่อให้เกิดการทุจริตทุกรูปแบบเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็นเรื่องของการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งมาจากเงินภาษีของประชาชนจึงจำเป็นต้องปกป้องรักษา ป้องกันมิให้เกิดการสูญเสียจากการทุจริตเพราะจะกระทบกับการจัดนโยบายสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนและการพัฒนาประเทศ

คลัง ผนึก ป.ป.ช. ต้าน \'ทุจริต\' จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

และเพื่อแสดงจุดยืนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและสร้างกลไกสำคัญในการป้องกันการทุจริต ด้วยการเฝ้าระวังการทุจริตโดยการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐโดย 1. ดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้บรรลุเป้าหมายโดยนำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมบัญชีกลาง มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในมิติของการปราบปรามการทุจริตการป้องกันการทุจริต และการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน

2. ให้ความสำคัญและพิจารณาให้ความเห็นต่อ  “รายงานการสังเกตการณ์”(Notification Report : NR) ที่ถูกรายงานโดยผู้สังเกตการณ์อิสระในโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการป้องกันการทุจริตสำหรับโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

logoline