svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

นายกรัฐมนตรีชู 3 แนวทางเสริมแกร่งตลาดทุนไทย

07 ธันวาคม 2566

นายกรัฐมนตรีชู 3 แนวทางสร้างจุดแข็งตลาดทุนไทย ผ่านการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน พร้อมหนุนการระดมทุนในระดับโลก ด้าน ก.ล.ต. ย้ำยุทธศาสตร์สำคัญคือการสร้างความเชื่อมั่นของตลาดทุน พร้อมพัฒนากลไกระดมทุนตอบโจทย์ประเทศ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เศรษฐา ทวีสิน กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ ‘นโยบายและทิศทางการพัฒนาตลาดทุนไทย’ ในงานสัมมนาแถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2567 ระบุว่า 3 แนวทางที่จะเสริมสร้างจุดแข็งของตลาดทุนไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไป คือการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศผ่านการผลักดันให้ตลาดทุนไทย เป็นจุดหมายปลายทางการลงทุน หรือ Investment Destination ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยรัฐบาล จะเดินหน้าเร่งเจรจาและขยาย FTA ในตลาดใหม่ ๆ และสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศ

นายกรัฐมนตรีชู 3 แนวทางเสริมแกร่งตลาดทุนไทย

นายกรัฐมนตรีชู 3 แนวทางเสริมแกร่งตลาดทุนไทย

รวมถึงการยกระดับความสำคัญสู่ความยั่งยืน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนทุกภาคส่วน เพื่อเดินหน้าอย่างเต็มกำลัง สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainability Development Goals หรือ SDGs ซึ่งเป็นเป้าหมายของประเทศไทย ด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน

นอกจากนี้ จะดำเนินการผลักดันนโยบายการกระตุ้นตลาดตราสารหนี้สีเขียว หรือ Green Bond Market, การระดมทุนเพื่อสนับสนุน SDGs และนโยบายการจัดหาเงินทุนที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล กลไกการเงินสีเขียว หรือ green finance mechanism โดยได้ตั้งเป้าการออก และเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน หรือ Sustainability-Linked Bond ไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท และแนวทางสุดท้ายคือ การสนับสนุนการระดมทุนของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัล SMEs และ Startups เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ เติบโตและขยายต่อไปได้ในระดับโลก

นายกรัฐมนตรีชู 3 แนวทางเสริมแกร่งตลาดทุนไทย

ด้านเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. พรอนงค์ บุษราตระกูล ระบุ ก.ล.ต.ได้ร่วมผลักดันให้ตลาดทุนไทยตอบโจทย์ของประเทศ เป็นกลไกหลักกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาช่องทางการระดมทุนทั้งกิจการขนาดใหญ่จนถึงเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ รวมถึงการออมการวางแผนการเงิน การจัดการความเสี่ยงด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น

นายกรัฐมนตรีชู 3 แนวทางเสริมแกร่งตลาดทุนไทย

ในบริบทปัจจุบันปัญหาที่กำลังเผชิญที่มาจากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ รวมถึงความคาดหวังขิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มากขึ้นซึ่งเป็นไปตามพัฒนาการที่ซับซ้อนกว้างและลึกมากขึ้นของตลาดทุนไทย แต่ยังเชื่อมั่นว่าเป้าหมายของตลาดทุนไทยยังเป็นเช่นเดิม ยังต้องการตอบโจทย์ของประเทศภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องการช่วยให้ประเทศมีกลไกในการเพิ่มความสามารถแข่งขัน ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ดิจิทัลสู่สังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้พันธกิจที่คงเดิมในการสร้างสมดุลในการกำกับ พัฒนา ส่งเสริม ภายใต้ ecosystems ที่เหมาะสม พร้อมปรับทิศทางให้ความสำคัญกับจุดมุ่งเน้นที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทปัจจุบัน ยกระดับความสามารถในการร่วมการพัฒนาและกำกับตลาดทุนไทย ด้วยความเชื่อมั่นและไว้วางใจของทุกฝ่าย