svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ไทยเจ๋งเป็นประเทศที่ชาวโลกนิยมใช้ชีวิตใน "วัยเกษียณ" เพราะเหตุใด

12 พฤศจิกายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

องค์การสหประชาชาติเผยโลกเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น โดยใน 27 ปีข้างหน้าจะแตะ 1,600 ล้านคน หรือมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 16.4%  แล้วทำไมประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่ชาวโลกนิยมใช้ชีวิตในวัยเกษียณ มีสาเหตุเกิดจากอะไร ตามไปดูกันเลย

ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ปี 2565  ระบุว่า ประชากรในหลายประเทศ ทั่วโลกกำลังมีอายุสูงขึ้น โดยประชากรโลกที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป มีจำนวนกว่า 770 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วน 9.7 % ของประชากรโลก และอีก 27 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2593) จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเกือบ 1,600 ล้านคน หรือมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น  16.4 % จากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ดังนั้นแนวคิดการใช้ชีวิตวัยเกษียณในต่างประเทศจึงได้รับความสนใจมากขึ้น

ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับความสนใจ และอยู่ในกลุ่มประเทศน่าอยู่สำหรับวัยเกษียณ ซึ่งมีการจัด อันดับจากองค์กรสื่อของต่างประเทศ โดยมีผลการจัดอันดับล่าสุดในปี 2566


โดยการจัดอันดับประเทศที่น่าอยู่ที่สุดสำหรับวัยเกษียณ (Best Countries for a Comfortable Retirement 2023) ที่จัดทำและเผยแพร่ทุกปีโดย U.S. News and World Report สื่อสัญชาติสหรัฐอเมริกา พบว่า ประเทศไทย เป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในทวีปเอเชีย โดยอยู่อันดับที่ 18 จาก 87 ประเทศ สำหรับประเทศที่ได้รับการจัด อันดับสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์โปรตุเกส ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และสเปน


ทั้งนี้ผลการจัดอันดับ คะแนนด้านค่าครองชีพตั้งแต่ปี 2562 – 2566 ของไทย มีคะแนนอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการจัดอันดับฯ ดังกล่าว พิจารณาจากปัจจัย 7 ด้าน ได้แก่ ระดับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต นโยบายภาษี ความเป็นมิตร สภาพภูมิอากาศ การเคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ระบบสาธารณสุข และความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับประเทศที่ตนเห็นว่า น่าอยู่อาศัย

ด้านพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์   ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวว่า แนวโน้มสังคมสูงวัยที่กำลังเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้ความต้องการใช้ชีวิตหลังเกษียณในต่างประเทศได้รับความสนใจมากขึ้น โดยประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับการจัดอันดับประเทศน่าอยู่สำหรับชาวต่างชาติวัยเกษียณ เนื่องจาก

- ค่าครองชีพไม่สูง​​​​​มาก ยังเป็นจุดขายที่ชาวต่างชาติสนใจมาวางแผนเกษียณ ที่ประเทศไทยมากขึ้น  ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและดึงดูดการเป็นหมุดหมายของกลุ่มผู้สูงวัยต่างชาติให้เข้ามาพำนักในประเทศระยะยาว

-  ด้วยมาตรการช่วยเหลือดูแลค่าครงชีพของภาครัฐ ตลอดจนการดำเนินนโยบายการเงินของ ธนาคารแห่งประเทศไทยให้สอดรับกับภาวะเศรษฐกิจ

ภูมิทัศน์ของประเทศที่สวยงาม วัฒนธรรมที่สืบสานกันมายาวนาน  ความเป็นมิตร และความมีน้ำใจของคนไทย 

สำหรับคะแนนที่ประเทศไทยได้รับในปัจจัยคัดเลือกของทั้ง 2 องค์กร ชี้ว่า คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของ ประเทศไทยคือ “ระดับค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตที่ไม่สูงมากนักในทรรศนะของต่างชาติ” สะท้อนจากคะแนน หมวดค่าครองชีพของ International Living และหมวดระดับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของ U.S. News and World Report ที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับเกณฑ์ทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นหมวดที่ประเทศไทยได้รับคะแนนค่อนข้างสูงมากตลอด การจัดอับดับในช่วง 2 - 3 ปี ที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งคาดว่าเป็นผลจากระดับราคาสินค้าและบริการ ซึ่งสะท้อนผ่าน ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือเครื่องชี้วัดค่าครองชีพของไทย ที่การเคลื่อนไหวไม่ผันผวนมากนักเมื่อเทียบกับ 21 ประเทศ 


อย่างไรก็ตาม หากไทยดึงกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงได้ จะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างรายได้ให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจสุขภาพ การแพทย์การท่องเที่ยว อาหาร และอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคบริการให้สูงขึ้น เพื่อรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันในเวทีโลกในระยะต่อไป

logoline