svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อ 1 พันล้านบาท หนุนสถาบันเกษตรซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

16 พฤษภาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ธ.ก.ส. เติมทุน 1,000 ล้านบาท ให้กับสถาบันเกษตรกร ในการรับซื้อ รวบรวม แปรรูป ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดอกเบี้ย 4% โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย 3% เหลือดอกเบี้ยเพียง 1% ขอรับสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 พ.ค. 66

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2565/66 วงเงินรวม 1,000 ล้านบาท เพื่อให้สถาบันเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อ รวบรวมหรือแปรรูปข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565/66 กับกรมส่งเสริมการเกษตร

ซึ่งจะช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผลผลิตออกมาจำนวนมาก และราคาตกต่ำ อันเป็นการสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกรได้ทำหน้าที่ เป็นกลไกในการสร้างเสถียรภาพด้านราคา และเพิ่มอำนาจต่อรองทางการตลาด รวมถึงเพิ่มทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตและช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อยอีกด้วย

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งการรับซื้อ รวบรวม แปรรูป หรือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ วงเงินแบ่งตามประเภทลูกค้า ได้แก่

1) สหกรณ์การเกษตร วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
2) กลุ่มเกษตรกร วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
3) วิสาหกิจชุมชน วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท

คิดอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี โดยผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยเพียง 1% และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทน 3% ต่อปี ไม่เกิน 12 เดือน กำหนดชำระคืนภายใน 12 เดือน และชำระเสร็จสิ้นภายใน 31 พ.ค. 2567 ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 555 0555 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อ 1 พันล้านบาท หนุนสถาบันเกษตรซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

logoline