svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณ คาดเสร็จปี 67 เสริมทัพเมล็ดพันธุ์ดี 5 พันตัน/ปี

11 เมษายน 2566
270

กรมการข้าว ลงตรวจศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี คาดเสร็จปี 2567 พร้อมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ 5 พันตันต่อปี เสริมทัพให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี มีคุณภาพ ในการปลูกตามแผนส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพ

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์  อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการข้าว ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่าย โครงการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณ คาดเสร็จปี 67 เสริมทัพเมล็ดพันธุ์ดี 5 พันตัน/ปี

นายณัฏฐกิตติ์ กล่าวว่า กรมการข้าวได้ดำเนินงานโครงการ ขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติม ในจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าวมากกว่า 300,000 ไร่ต่อปี (นาปีและนาปรัง) และ ยังไม่มีหน่วยงานที่มีภารกิจ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยาย ชั้นพันธุ์จำหน่ายอยู่ในพื้นที่  ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณ คาดเสร็จปี 67 เสริมทัพเมล็ดพันธุ์ดี 5 พันตัน/ปี
 

พร้อมติดตั้ง เครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน วงเงินกว่า 250 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการประชาชนได้ในปีงบประมาณ 2567 โดยหากสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรีแห่งนี้เสร็จสิ้นแล้ว คาดว่าจะมีกำลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่น้อยกว่า 5,000 ตันต่อปี
 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณ คาดเสร็จปี 67 เสริมทัพเมล็ดพันธุ์ดี 5 พันตัน/ปี

ซึ่งจะช่วยขยายศักยภาพ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภาพรวมของกรมการข้าว เกิดหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการและบริการประชาชนในพื้นที่ ตอบสนองนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการผลิตข้าวผ่านโครงการต่าง ๆ สร้างความมั่นคงทางเมล็ดพันธุ์ของประเทศ ตลอดจนให้เกษตรกรได้มีเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพใช้เพาะปลูก

ทั้งนี้ที่ผ่านมา กรมการข้าวได้นามในสัญญาจัดซื้อและข้อตกลงคุณธรรม โครงการปรับปรุงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 กิจกรรมการปรับปรุงการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัด-พันธุ์หลัก โดยได้กำหนดแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกร ตามข้อสั่งการของรมว.เกษตรและสหกรณ์ จำนวน 150,000 ตัน แต่ปัจจุบันสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้เพียงปีละ 95,000 ตันเท่านั้น

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณ คาดเสร็จปี 67 เสริมทัพเมล็ดพันธุ์ดี 5 พันตัน/ปี