svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ลูกจ้างเฮ! กม. แรงงาน หนุน "เวิร์คฟอร์มโฮม" ปฏิเสธการติดต่อหลังเลิกงานได้

23 มีนาคม 2566

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ หนุนการทำงาน แบบเวิร์คฟอร์มโฮม เปิดทางนายจ้าง-ลูกจ้างตกลงเวลาทำงาน พักผ่อน วันลา ให้ชัดเจน และลูกจ้างสามารถปฎิเสธรับการติดต่อจากนายจ้างได้หลังเลิกงาน เริ่มมีผลบังคับใช้ 18 เม.ย. 66 นี้

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ด้วยพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน มีบทบัญญัติบางประการ ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่รูปแบบการทำงานในองค์กรธุรกิจต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยมีการทำงานจากที่พักอาศัยของลูกจ้างหรือ เวิร์คฟอร์มโฮม หรือ จากสถานที่อื่นๆ ซึ่งอยู่นอกสถานประกอบการของนายจ้างมากขึ้น

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและออก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566  ซึ่งได้เพิ่มเติม บทบัญญัติที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของลูกจ้างให้ได้ความคุ้มครอง  เป็นประโยชน์ในการประกอบกิจการของนายจ้าง

ตลอดจนมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาจราจร ลดการใช้พลังงานและเชื้อเพลิงด้วย โดยได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 66 และจะมีผลบังคับเมื่อพ้น 30 วันนับแต่วันประกาศ หรือ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 66 เป็นต้นไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ได้เพิ่มบทบัญญัติ มาตรา 23/1 ซึ่งมีสาระสำคัญให้นายจ้างและลูกจ้าง อาจตกลงให้ลูกจ้างปฏิบัติงาน นอกสถานประกอบการ หรือ นอกสำนักงานของนายจ้าง ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานที่ใดๆ ได้ โดยอาจตกลงให้มีรายละเอียด

เช่น ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการตกลง วัน เวลาทำงานปกติ เวลาพัก และการทำงานล่วงเวลา การลา ขอบเขตหน้าที่ของลูกจ้าง การกำกับควบคุมของนายจ้าง ภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์การทำงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็น อันเนื่องจากการทำงาน

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า กฎหมายยังกำหนดว่า เมื่อสิ้นสุดเวลาทำงานปกติตามที่มีการตกลงกันแล้ว ลูกจ้างมีสิทธิปฏิเสธในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าในทางใด ๆ กับนายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงาน เว้นแต่ลูกจ้างได้ให้ความยินยอมโดยทำหนังสือไว้ล่วงหน้าก่อน

ทั้งนี้ เมื่อมีบทกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว ลูกจ้างซึ่งทำงานที่บ้าน หรือที่พักอาศัย หรือทำงานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานที่ใด ๆ มีสิทธิ และ อยู่ภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานต่างๆ เช่นเดียวกับลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการหรือสำนักงานของนายจ้างด้วย

ลูกจ้างเฮ! กม. แรงงาน หนุน "เวิร์คฟอร์มโฮม" ปฏิเสธการติดต่อหลังเลิกงานได้