svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

พาณิชย์ ตรวจเข้ม เครื่องชั่งตวงวัดสินค้าเกษตร สร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกร

19 มีนาคม 2566

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเข้ม เครื่องชั่งตวงวัดสินค้าเกษตรต่อเนื่อง กำชับผู้ประกอบการรักษามาตรฐานตามที่กรมกำหนด เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่เกษตรกร

กรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดสินค้าเกษตร ณ สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เพื่อสร้างความเป็นธรรม สร้างความมั่นใจแก่เกษตรกร และรักษามาตรฐานในการรับซื้อสินค้าเกษตร โดยในครั้งนี้ได้นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-5 (ชัยนาท) กรมการค้าภายใน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งรถยนต์ที่ใช้บรรทุกสินค้าเกษตรมาขาย และ เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์

พาณิชย์ ตรวจเข้ม เครื่องชั่งตวงวัดสินค้าเกษตร  สร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกร

 

 

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า เครื่องชั่งรถยนต์มีความเที่ยงตรงและ มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง ขณะที่เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือกก็มีความเที่ยงตรงเช่นกัน โดยเครื่องชั่งตวงวัดที่สหกรณ์ฯ ใช้ยังไม่หมดอายุคำรับรอง จึงได้กำชับผู้ประกอบการรับซื้อสินค้าเกษตรทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด
 

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด

รวมทั้งปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจน เพื่อรักษาความเป็นธรรมแก่เกษตรกร หากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากมีการดัดแปลงและใช้เครื่องชั่งตวงวัดเพื่อเอาเปรียบเกษตรกร จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.มาตรา ชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 280,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

พาณิชย์ ตรวจเข้ม เครื่องชั่งตวงวัดสินค้าเกษตร  สร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกร

ทั้งนี้ ในการนำผลผลิตไปขายขอให้พี่น้องเกษตรกรสังเกตเครื่องชั่งตวงวัดว่ามีความผิดปกติใดๆ หรือไม่ น้ำหนักเริ่มจากเลข 0 หรือไม่ มีสติกเกอร์ของกรมการค้าภายในหรือไม่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรเอง และหากพบว่ามีการกดราคารับซื้อต่ำกว่าราคาตลาด ไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ รับซื้อไม่ตรงกับราคาที่แสดง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายผลผลิต สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

พาณิชย์ ตรวจเข้ม เครื่องชั่งตวงวัดสินค้าเกษตร  สร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกร