svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

แรงงานเฮ! ครม. ไฟเขียวขึ้น "ค่าแรง" 17 อาชีพ เริ่มต้นที่ 465- 715บาท

31 มกราคม 2566
223

ครม. อนุมัติขึ้น "ค่าแรง" ใน 3 สาขา 17 อาชีพ กลุ่มแรงงานกึ่งฝีมือ และ แรงงานฝีมือ ให้ได้อัตราค่าแรงสอดคล้องกับความสามารถ โดยมีอัตราเริ่มต้นที่ 465- 700 บาท ให้แก่ลูกจ้างที่ ได้รับใบรับรอง จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว

31 ม.ค. 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า  มีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้น "ค่าแรง" 17 สาขาอาชีพ ตามที่ กระทรวงแรงงาน ได้เสนอเพื่อเป็นการปรับอัตราค่าแรงงานให้มีความเหมาะสมกับความสามารถ โดยการปรับอัตราค่าแรงครั้งนี้จะอยู่ในสาขาอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาด และผู้ที่จะได้ปรับขึ้นค่าแรง จะต้องได้รับใบรับรอง จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วเท่านั้น

สำหรับแรงงาน 3 กลุ่มอาชีพ 17 สาขา ได้แก่ กลุ่มช่างอุตสาหการ ประกอบด้วย ช่างระบบส่งถ่ายกำลัง ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 495 บาท ช่างระบบปั๊มและวาล์ว ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 515 ช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 500 ช่างปรับ ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 500 บาท ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก - แม็ก ด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 520 บาท และช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 545 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 635 บาท และระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าวันละ 715 บาท กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล ประกอบด้วย สาขาช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 465 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 535 บาท และระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าวันละ 620 บาท สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตักหน้าขุดหลัง ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 585 บาท สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถขุด ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 570 บาท สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 555 บาท และสาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตัก ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 520 บาท กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ ประกอบด้วย นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (วารีบำบัด) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (สุคนธบำบัด) ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 500 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 บาท พนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 475 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 525 บาท และระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 บาท การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 530 บาท และช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 520 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 บาท

สำหรับแรงงาน 3 กลุ่มอาชีพ 17 สาขา ได้แก่

กลุ่มช่างอุตสาหการ ประกอบด้วย 

 • ช่างระบบส่งถ่ายกำลัง ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 495 บาท
 • ช่างระบบปั๊มและวาล์ว ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 515
 • ช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 500
 • ช่างปรับ ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า  500 บาท
 • ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก - แม็ก ด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 520 บาท
 • ช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 545 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 635 บาท และระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าวันละ 715 บาท

แรงงานเฮ! ครม. ไฟเขียวขึ้น "ค่าแรง" 17 อาชีพ เริ่มต้นที่ 465- 715บาท

กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล ประกอบด้วย

 • สาขาช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 465 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 535 บาท และระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าวันละ 620 บาท
 • สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตักหน้าขุดหลัง ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 585 บาท
 • สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถขุด ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 570 บาท
 • สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 555 บาท
 • สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตัก ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 520 บาท

แรงงานเฮ! ครม. ไฟเขียวขึ้น "ค่าแรง" 17 อาชีพ เริ่มต้นที่ 465- 715บาท

กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ ประกอบด้วย

 • นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (วารีบำบัด) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (สุคนธบำบัด) ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 500 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 บาท
 • พนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 475 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 525 บาท และระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 บาท
 • การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 530 บาท
 • ช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 520 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 บาท

แรงงานเฮ! ครม. ไฟเขียวขึ้น "ค่าแรง" 17 อาชีพ เริ่มต้นที่ 465- 715บาท

อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ปี 2555 คณะกรรมการจ้าชุดที่ 18-21 ได้กำหนดอัตรา "ค่าแรง" ตามมาตรฐานฝีมือแรงแล้วจำนวน 112 สาขา เมื่อรวมกับที่กำหนดใหม่ในครั้งนี้อีก 17 สาขา รวมเป็น 129 สาขา

ทั้งนี้การกำหนดอัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะส่งผลให้ลูกจ้าง ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มีค่าจ้างที่เหมาะสมเป็นธรรม สอดคล้องกับทักษะฝีมือแรงงาน ความรู้ ความสามารถและการจ้างงานในตลาดแรงงาน

แรงงานเฮ! ครม. ไฟเขียวขึ้น "ค่าแรง" 17 อาชีพ เริ่มต้นที่ 465- 715บาท

ส่วนลูกจ้างทั่วไปการปรับค่าแรง ถือเป็นแรงจูงใจให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงาน และ เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น ด้านผู้ประกอบการสามารถคัดเลือกแรงงานที่ฝีมือดีเข้าทำงาน ซึ่งจะทำให้สินค้าและบริการมีคุณภาพและมาตรฐาน ลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการผลิตเพราะจะไม่เกิดความผิดพลาดระหว่างการผลิต

รวมทั้งการปรับอัตราค่าแรง ใน 17 สาขาอาชีพ จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานกึ่งฝีมือ และ แรงงานฝีมือ ในสาขาอาชีพที่ขาดแคลน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพิ่มศักยภาพแรงงานไทย ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ ลูกจ้างตามเกณฑ์ที่ประกาศ หากมีความต้องการจะใช้สิทธิ์ ให้ยื่นหนังสือรับรอง ว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือในอาชีพ และ สาขาระดับนั้นแก่นายจ้างโดยเร็ว และเมื่อนายจ้างได้รับหนังสือแล้ว ให้จ่ายค่าจ้างตามอัตราประกาศนี้ให้แก่ลูกจ้าง นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองเป็นต้นไป หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

แรงงานเฮ! ครม. ไฟเขียวขึ้น "ค่าแรง" 17 อาชีพ เริ่มต้นที่ 465- 715บาท