svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

"พาณิชย์" เคาะชดเชยราคาข้าว งวด 13 ชี้ราคาดีรับปีใหม่ เหลือชดเชยแค่ 3 ชนิด

06 มกราคม 2566

"กรมการค้าภายใน" ประกาศราคาชดเชยส่วนต่างราคาข้าว งวด 13 ให้แก่ชาวนาที่แจ้งเก็บเกี่ยวรอบ  31 ธ.ค. 2565 – 6 ม.ค. 2566 พบเหลือข้าวที่ได้ชดเชยราคาเพียง 3 ชนิด หลังราคาข้าวปรับสูงขึ้นหลังช่วงปีใหม่

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการ กำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้ชาวนา ปี 2565/66 งวดที่ 13 สำหรับเกษตรกรกว่า 7,000 รายที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่  31 ธ.ค. 2565 – 6 ม.ค. 2566 โดยมีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและส่วนต่างชดเชย ดังนี้

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางตันละ 14,022.95 บาท ชดเชยตันละ 977.05 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 13,678.70 บาท

2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,510.36 บาท ชดเชยตันละ 489.64 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 7,834.24 บาท

3. ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,798.11 บาท ชดเชยตันละ 201.89 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 6,056.70 บาท

4. ข้าวเปลือกปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 11,008.74 บาท ไม่มีการชดเชย เพราะมีราคาสูงกว่าราคาเป้าหมายที่ตันละ 11,000 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,491.98 บาท ไม่มีการชดเชย เพราะมีราคาสูงกว่า ราคาเป้าหมายที่ตันละ 12,000 บาท

สำหรับสถานการณ์ราคาข้าว ผู้แทนสมาคมโรงสีข้าวไทย ให้ข้อมูลว่า ผลผลิตข้าวเริ่มมีปริมาณน้อยลง ทำให้ราคาข้าวในตลาดปรับตัวสูงขึ้น  สอดคล้องกับผู้แทนสมาคมค้าข้าวไทย ที่ให้ข้อมูลว่า ตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่จนถึงปัจจุบัน มีความต้องการซื้อข้าวสารโดยเฉพาะข้าวขาวจากทางผู้ส่งออกและผู้รวบรวมสินค้ามากขึ้นส่งผลให้ทั้งราคาต้นข้าวและปลายข้าวมีราคาสูงขึ้น

สำหรับการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ หรือ ภายในวันที่ 11 ม.ค. 2566 โดยผลการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง ณ วันที่ 4 ม.ค. 2566 ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรแล้ว ในงวดที่ 1 - 12 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 จำนวน 2.572 ล้านครัวเรือน

ส่วนกรณีการโอนเงินไม่สำเร็จจากปัญหาด้านบัญชีเงินฝาก ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้มีการติดตามแก้ไขปัญหาไประดับหนึ่งแล้วทำให้ยอดการโอนเงินให้เกษตรกรไม่สำเร็จลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้เกษตรกรตรวจสอบบัญชีเงินฝากและติดต่อกับ ธ.ก.ส เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการรับเงินชดเชยส่วนต่างตามโครงการ เช่น กรณีปัญหา ชื่อ – สกุล ไม่ตรง บัญชีปิด บัญชีถูกอายัด หรือหากยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ขอให้เกษตรกรติดต่อเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ เพื่อ ธ.ก.ส. จะได้ดำเนินการโอนเงินให้แก่เกษตรกรได้ต่อไป

"พาณิชย์" เคาะชดเชยราคาข้าว งวด 13 ชี้ราคาดีรับปีใหม่ เหลือชดเชยแค่ 3 ชนิด