svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ตรวจแถวการเมือง

ผุดระเบียบกกต.รองรับ"ยุบสภา"เตือนครม.ใช้ทรัพยากรของรัฐเอื้อ"เลือกตั้ง"

17 สิงหาคม 2565
4.0 k

เว็ปไซต์"ราชกิจจาฯ"เผยแพร่ "ระเบียบกกต."ว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรรัฐที่จะมีผลต่อการเลือกตั้ง พ.ศ. 2563 ปรากฎอยู่ในเล่ม 139 ตอนที่ 50ก วันที่ 15 ส.ค.65 ที่ผ่านมา สร้างความงุนงงสงสัยเหตุใดถึงเพิ่งมาประกาศในช่วงนี้

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา "ราชกิจจาฯ"ได้เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ เพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ระเบียบฉบับดังกล่าว เป็นการร่างไว้เมื่อปี 2563 หรือสองปีที่แล้ว แต่เพิ่งบรรจุไว้ในราชกิจจาฯ และเผยแพร่เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 65 ที่ผ่านมา 

 

สาระสำคัญของระเบียบกกต.  เป็นการแจ้งให้ ครม.ซึ่งหมายรวมถึงนายกฯ ในการพ้นจากตำแหน่ง จากเหตุยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้ง  พึงมีข้อห้ามสำหรับผู้มีอำนาจรัฐเหล่านี้ ควรทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างต่อบุคลากรภาครัฐ ทรัพยากรหน่วยงานรัฐ  เพื่อไม่เป็นการเอื้อประโยชน์หรือเอาเปรียบในช่วงที่มีการเลือกตั้ง 

 

สำหรับเนื้อหาของระเบียบดังกล่าว ระบุไว้ดังนี้ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้กรณีที่คณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรนั้น ให้คณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ ต่อไปตามเงื่อนไข จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ และกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวางระเบียบเกี่ยวกับข้อห้ามในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี ขณะอยู่ในตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว โดยคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคำนึงถึงความสุจริต เที่ยงธรรม ความเสมอภาค และโอกาสทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖๙ (๔) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๒ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ผุดระเบียบกกต.รองรับ"ยุบสภา"เตือนครม.ใช้ทรัพยากรของรัฐเอื้อ"เลือกตั้ง"

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐ หรือบุคลากรของรัฐ เพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๓"

 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ เพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑

 

ผุดระเบียบกกต.รองรับ"ยุบสภา"เตือนครม.ใช้ทรัพยากรของรัฐเอื้อ"เลือกตั้ง"

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ "ทรัพยากรของรัฐ" หมายความว่า ทรัพย์สินทั้งปวงอันเป็นของรัฐ "บุคลากรของรัฐ" หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ และให้หมายความรวมถึงบรรดาบุคคลและคณะบุคคลซึ่งใช้อำนาจ หรือได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจ ทางการปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบ ของหน่วยงานของรัฐ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ "หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นใดที่ด าเนินกิจการ ของรัฐตามกฎหมายและได้รับเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ "กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่" หมายความว่า กิจการที่รัฐเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนมากที่สุดในบรรดาผู้เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นแต่ละคนทุกคน และจำนวนหุ้นส่วนหรือหุ้นมีจำนวนไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของหุ้นส่วนหรือหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 

 

ข้อ ๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีในระหว่างที่อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือ มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ต้องไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้งด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้

 

(๑) ใช้ทรัพยากรของรัฐ หรือบุคลากรของรัฐ โดยการกำหนดนโยบาย โครงการ แผนงาน โดยให้มีผลบังคับใช้ในทันที และมีลักษณะเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความไม่ทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง

 

(๒) จัดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่นอกเหนือจากการประชุมตามปกติ และมีการใช้ ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความไม่ทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง

 

(๓) กำหนด สั่งการหรือมอบหมายให้มีการประชุม อบรม หรือสัมมนาบุคลากรของรัฐ หรือเอกชน โดยใช้เงินงบประมาณของหน่วยงานของรัฐหรือเงินของกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ โดยอาจให้มี การแจกจ่ายทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่เป็นการประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐหรือประชาชน แต่ต้องมิใช่เป็นการสร้างโอกาสให้เกิด ความไม่ทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง

 

(๔) กำหนด สั่งการหรือมอบหมายให้มีการอนุมัติ โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ รายจ่ายของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้หน่วยงานของรัฐหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ทำการแจกจ่ายทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้แก่ประชาชน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษา ผลประโยชน์ของรัฐหรือประชาชน แต่ต้องมิใช่เป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความไม่ทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง

 

(๕) กำหนด สั่งการหรือมอบหมายให้มีการแจกจ่ายหรือจัดสรรทรัพยากรของรัฐให้แก่บุคคลหนึ่ง บุคคลใด โดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่เป็นกรณีต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐหรือประชาชน แต่ต้องมิใช่เป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความไม่ทัดเทียมกัน ในการเลือกตั้ง

 

(๖) ใช้พัสดุหรือเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากหน่วยงานของรัฐ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือใช้บุคลากรของรัฐปฏิบัติงานเพื่อสร้างโอกาสให้เกิดความไม่ทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง

 

(๗) ใช้ทรัพยากรของรัฐ เช่น คลื่นความถี่ หรือเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการส่ง วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม หรือใช้งบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานของรัฐ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่จะเป็น การสร้างโอกาสให้เกิดความไม่ทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง

 

ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ กรณีใดที่มิได้กำหนดไว้หรือมีเหตุจำเป็น คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกำหนดยกเว้นหรือผ่อนผัน การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม>>>

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๓